OPIS POSLOVA – Sekretar Skupštine

12 feb 2013
  • organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,
  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,
  • stara se o primjeni odredaba Statuta,Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,  
  • prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine,
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,    
  • pomaže predsjedniku Skupštine u radu
  • vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine.