OPIS POSLOVA – Služba za opšte i zajedničke poslove

11 feb 2013

Služba za opšte i zajedničke poslove vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine, predsjednika opštine, glavnog administratora, organe uprave i službe koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: kancelarijskog poslovanja, arhivske djelatnosti, informacioni-komunikacionih tehnologija, izbora odbornika i poslanika u dijelu uređivanja biračkih mjesta i drugih propisa koji su u vezi sa radom službe;
2) izradu Liste kategorija registraturskog materijala; čuvanje arhivskog materijala u propisanim rokovima; popis i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala i sl;
3) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; učešće u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana integriteta, kadrovskog plana i sl);_praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
4) poslove pisarnice i arhive za potrebe organa uprave i službi opštine; prijema i dostave pošte; vođenja upisnika upravnih predmeta;
5) uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u opštini i učešće u njegovom projektovanju i implementaciji, predlaganje novih programskih sistema i usavršavanje postojećih, izradu projektnih zadataka;
6) učešće u izradi predloga projekata iz djelokruga službe koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
7) održavanje računarske i mrežne opreme i sredstava i staranje o funkcionisanju računarskih mreža;
8) kontrolu automatske obrade podataka i sprovođenje mjera zaštite;
9) kreiranje i održavanja web sajta opštine; kreiranje i administriranje stranicom opštine na društvenim mrežama u saradnji sa Službom predsjednika opštine;
10) sprovođenje postupka provjere poznavanja rada na računani kao posebnog uslova za zasnivanje radnog odnosa u upravi opštine;
11) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
12) sprovođenje postupka zaključenja braka; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa i drugih postupaka iz djeleokruga organa u skladu sa zakonom;
13) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
14) tekuće i investiciono održavanje i zaštitu službenih prostorija organa, organa uprave i službi i mjesnih zajednica i drugih prostora u imovini opštine; staranje o računima za utrošenu električnu energiju, vodu i sl. za objekte koje ne koriste drugi organi uprave, službe ili javne službe i preduzimanje mjera za uredno izmirivanje obaveza po osnovu utroška električne energije, vode i sl;
15) ugostiteljske usluge za organe uprave; kopiranje, povezivanje i skeniranje štampanih materijala za potrebe uprave; održavanje higijene službenih prostorija;
16) održavanje, registraciju i evidenciju službenih vozila;
17) iniciranje nabavke i pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom simbola Crne Gore (zastave); iniciranje nabavke i staranje o zakonitoj upotrebi simbola opštine;
18) vođenje službenih evidencija i registara u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
19) pripremu izvještaja o radu službe, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, državne organe i medije u vezi poslova iz djelokruga Službe;
20) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji strateškog plana, plana integriteta i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
21) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
22) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
23) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.