OPIS POSLOVA – Kabinet Predsjednika opštine

11 feb 2013

Služba predsjednika opštine vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti sistema lokalne samouprave i drugih oblasti u kojima se ostvaruje funkcija predsjednika opštine, službeničko namješteničkih odnosa, zapošljavanja lica sa invaliditetom, zaštite podataka o ličnosti i drugih propisa;
2) pripremu i sprovođenje propisa iz nadležnosti predsjednika opštine (odluka o organizaciji i način rada uprave opštine, odluka o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa lokalne uprave i službi opštine, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe predsjednika opštine, uputstava, pravilnici) i drugih propisa iz nadležnosti predsjednika opštine; čuvanje izvornika tih akata; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga predsjednika opštine i službe;
3) izradu i ralizaciju Programa rada predsjednika opštine; izradu i učešće u realizaciji godišnjeg plana Oblika, kadrovskog plana, plana integriteta i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga predsjednika opštine i službe; učešće u izradi i sprovođenju lokalnog strateškog plana opštine i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
4) pripremu akata koje predsjednik opštine donosi u realizaciji funkcije predstavljanja i zastupanja opštine;
5) izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata iz nadležnosti predsjednika opštine kao i akata kojim se obezbjeđuje izvršenje budžeta; čuvanje izvornika akata koje donosi predsjednik opštine; objedinjavanje tih akata sa izvještajima o njihovom sprovođenju;
6) kontrolu akata koje predsjednik opštine predlaže skupštini na usvajanje a čiji su obrađivači organi uprave i službe i sprovođenje procedure njihovog predlaganja skupštini; izjašnjavanje na predloge akata koji skupštini podnose drugi ovlašćeni predlagači;
7) stručne i administrativno-tehničke poslove za radna tijela koja obrazuje predsjednik opštine u skladu sa posebnim uputstvom;
8) kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa od strane organa uprave i službi opštine; kontrolu realizacije Programa rada predsjednika opštine i Programa rada skupštine, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova, programa i strateških dokumenata državnog značaja i pripremu predloga akata za njihovo izvršavanje;
9) pripremu akata kojim predsjednik opštine vrši usmjeravanje i usklađivanje rada organa uprave, službi i javnih službi radi ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja usluga,
10) pripremu smjernica za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslove i njihovu kontrolu;
11) pripremu akata u vršenju upravnog nadzora nad radom organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi; preduzimanje mjera u vršenju nadzora nad radom Komunalne policije i Službe zaštite i spašavanja preko Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj;
12) obezbjeđenje izvršavanja sudskih odluka;
13) poslove menadžera i to: predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj; pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, praćenje njihove realizacije, izradu informacija i izvještaja o realiazaciji projekata, uspostavljanje baze podataka o planovima, programima, projektima, dostavu podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu, inicijativu;
14) promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija;
15) koordiniranje pripremom informacija organa uprave, službi i javnih službi za medije, web sajt opštine i društvene mreže; promociju ostvarivanja funkcije skupštine, predsjednika opštine, lokalne uprave i javnih službi: obradu i objavljivanje podataka iz izvještaja o radu, realizaciji programa i planova skupštine, predsjednika opštine, organa uprave, posebnih, stručnih, javnih službi i menadžera i drugih izvještaja koji podliježu obavezi objavljivanja (o rezultatima javne rasprave, saradnji i partnerstvu sa civilnim sektorom i sl); praćenje informacija o opštini koje su objavljene u stranim medijima;
16) pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma, skupova i sl;
17) selekciju, obradu i objavljivanje u medijima, na web sajtu opštine i društvenim mrežama (Facebook, Twiter, Instagram) informacija organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi o pripremi i sprovođenju zakona i drugih propisa, državnih planskih, programskih i drugih akata od uticaja na opštinu, kao i propisa, planskih, programskih i drugih akata skupštine, predsjednika opštine, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi opštine; objavljivanje procjene analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi skupština i predsjednik opštine u skladu sa Statutom Opštine Tivat; obradu podataka za ažuriranje web sajta opštine;
18) prijem zahtjeva građana i drugih subjekata za informisanje o nadležnosti, načinu ostvarivanja prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, njihovo prosljeđivanje nadležnim organima i službama i dostavljanje povratne informacije podnosiocu zahtjeva u roku od 48 časova od časa prijema; vođenje evidencije primljenih zahtjeva i rokova dostavljanja povratne informacije; prijem i obradu drugih zahtjeva, predstavki, inicijativa, pritužbi isl. podnesenih predsjedniku opštine;
19) pripremu i organizovanje sastanaka i službenih putovanja predsjednika i potpredsjednika opštine i staranje o realizaciji usvojenih zaključaka; pripremu učešća predsjednika i potpredsjednika opštine na međunarodnim skupovima, pregovorima, sastancima; organizaciju i realizaciju zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta opštini;
20) saradnju sa državnim organima i organima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu;
21) protokolarne poslove za potrebe predsjednika i potpredsjednika opštine i skupštine opštine;
22) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama; pripremu upravnih akata za predsjednika opštine o rješavanju sukoba nadležnosti između organa uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom skupštine povjereno vršenje određenih poslova; izuzeću glavnog administratora; imenovanju, postavljenju, razrešenju i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
23) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
24) davanje pravnih mišljenja o primjeni propisa u oblasti službeničko-namješteničkih odnosa;
25) vođenja kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika, evidencije internog tržišta rada, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama opštine u oblastima iz nadležnosti službe;
26) osiguranje službenika i imovine opštine;
27) pripremu izvještaja o radu predsjednika opštine na osnovu izvještaja organa lokalne uprave posebnih, stručnih i javnih službi i drugih izvještaja i informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima predsjednika opštine; izvještaja o radu službe i drugih izvještaja u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
28) pripremu izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti i drugih izvještaja za potrebe koordiniranja rada lokalne uprave;
29) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
30) druge poslove iz djelokruga službe, u skladu sa zakonom i drugim propisima.