OPIS POSLOVA – Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

25 aug 2016

Sekretarijat za mlade ,sport i socijalna pitanja vrši poslove uprave koji se odnose na:
- staranje o unapređenju života mladih naše opštine, učestvovanje u donošenju i realizaciji lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata koji se odnose na oblasti koje se tiču mladih i njihovom učešću u lokalnoj zajednici ; podsticanje i praćenje programa omladinskih organizacija, poslove koji se odnose na organizaciju manifestacija mladih, obavljanje aktivnsoti u vezi kreativnog korišćenja slobodnog vremena djece i omladine,podsticanje i davanje podrške projektima koji su usmjereni na vannastavne aktivnosti djece i omladine / kampovi, likovne kolonije, takmičenja)
- stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana,podsticanje sportske aktivnosti kao i razvijanje međuopštinske sportske saradnje, podsticanje i pomaganje školskih sportskih društava stvaranjem organizacionih,prostornih finansijskih, stručnih i drugih uslova za njihov rad; organizovanje sportskih manifestacije od opštinskog značaja, poslove koji se odnose na organizaciju rada javnih ustanova u ovoj oblasti čiji je osnivač opština i vršenje upravnog nadzora nad njihovim radom; obezbjeđivanje ostvarivanja prava sportista i klubova kod državnih institucija iz ove oblasti; pripremanje programa rada, izvještaja kao i predloga finansiranja aktivnosti u ovoj oblasti od interesa za Opštinu; predlaganje dodjeljivanja nagrada i priznanja iz ove oblasti, obezbjeđenje uslova za trening i takmičenje sportista; učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za sportsko - rekreativne aktivnosti djece, omladine i odraslih, kao i druge aktivnosti koje su u funkciji unapređenja zdravlja i psiho-fizičkih sposobnosti građana; učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za sprovođenje vannastavnih sportskih aktivnosti, pomaganje i podsticanje rada sportskih društava stvaranjem organizacionih prostornih i drugih uslova za rad; podsticanje djelovanja sportskih saveza; učestvovanje u uređivanju i obezbjeđivanju uslove za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata od značaja za Opštinu; podsticanje sportskih aktivnosti invalidnih lica i lica sa posebnim potrebama; vođenje evidencije sportskih organizacija, vrhunskih i perspektivnih sportista, stručnih kadrova u sportu, sportskih objekata; učestvovanje u izradi opštinskog programa razvoja sporta i usmjeravanje sredstava u skladu sa Nacionalnim programom sporta u Crnoj Gori,davanje predloga, mišljenja i sugestija u postupku donošenja nacionalnog programa; pripremu i predlaganje kriterijuma za izbor programa za finansiranje, odnosno sufinansiranje i određivanje izvršioca godišnjih programa ;saradnju sa nadležnim institucijama u cilju unapređenja sporta i fizičke kulture;
- pripremanje propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom:kućna njega i kućna pomoc starim i invalidnim licima; staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti; vođenje postupka za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe, donošenje rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje; vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći i pomoć u kući; staranje o ostvarivanju dječje zaštite, koja se odnosi na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece, i drugim dodatnim oblicima dječje zaštite, koje propiše Opština;
- Izradu i realizaciju lokalnih strateških planova i akcionih planova za sprovođenje lokalnih i nacinalnih strateških dokumenata u svim oblastima za koje je nadležan Sekretarijat i staranje o njihovoj realizaciji, ostvarivanje neposredne saradnje sa državnim organima, drugim organima lokalne uprave i nevladinim organizacijama, pripremanje izvještaja o njihovoj realizaciji
- organizovanje poslova koji se odnose na prevenciju i suzbijanje problema bolesti zavisnosti , oblast rodne ravnopravnosti, zaštite od diskriminacije , oblast ljudskih i manjinskih prava na nivou posebne Kancelarije u okviru Sekretarijata;
- saradnju sa nevladinim organizacijama, u cilju poboljšanja komunikacije između Opštine i građana i u ovoj oblasti
- pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa u ovoj oblasti; ustavnosti zakona i učešće u pripremi izjašnjenja na nacrte zakona i drugih propisa
- pripremanjee informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine;-
- obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
- vrši i druge poslove iz nadledžnosti opštine u ovim oblastima.