OPIS POSLOVA – Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

25 aug 2016

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: omladinske politike; sporta; socijalne i dječije zaštite; zaštite osoba sa invaliditetom; boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata; planiranja prostora i izgradnje objekata u dijelu obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnih objekata i u drugim oblastima u vezi sa djelokrugom organa; zaštite manjinskih prava, rodne ravnopravnosti; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima iz državne nadležnosti;
2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojim vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
3) izradu i sprovođenje programa rada organa; izradu i sprovođenje strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa (lokalne strategije za mlade i godišnjeg plana njenog ostvarivanja; lokalne strategije razvoja sporta, programa finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u sportu; razvojnih planova i programa u oblastima socijalne i dječije zaštite, programa obezbjeđenja alternativnog smještaja, rodne ravnopravnosti; prava RE zajednice, žrtava nasilja, LGBT zajednice i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; učešće u izradi i/ili sprovođenju planova i programa opštine u okviru djelokruga organa (strateški plan opštine sa akcionim planom, program uređenja prostora opštine, odnosno plan komunalnog opremanja u skladu sa posebnim zakonom, plan zaštite od štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda od lokalnog značaja, erozija i bujica, plan zaštite od požara, elementarnih nepogoda i sl, plan integriteta, kadrovski plan i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
4) saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova iz nadležnosti organa;
5) staranje o obezbjeđivanju (prostornih i drugih) uslova za osnivanje omladinskih klubova, omladinskih centara, neformalnih grupa, info centara i si, rad saveza u koje se udružuju lokalne omladinske organizacije, istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u opštini, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike i njihovo objavljivanje;
6) stvaranje uslova za treninge i takmičenja; organizovanje sportskih manifestacija; razvoj sportskih škola i masovnog sporta; predlaganje dodjeljivanja nagrada i priznanja u oblasti sporta;
7) sprovođenje upravnih postupaka za utvrđivanje i prestanak prava u na oblike socijalne i dječije zaštite, prava na obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnog objekta, slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz djelokruga organa u skladu sa zakonom i lokalnim odlukama; pokretanje postupka iseljenja iz stanova za socijalne potrebe;
8) prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti;
9) rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave;
10) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnoj službi JU "Sportska dvorana"; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji te javne službe, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine, davanje saglasnosti na cjenovnik usluga i si; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javne službe i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
11) nadzor nad radom pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite u skladu sa ugovorom;
12) vođenje propisanih evidencija u oblastima za koje je organ obrazovan;
13) učešće u unapređenju uslova primarne zdravstvene zaštite i predlaganje članova organa upravljanja zdravstvenih ustanova u opštini;
14) rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
15) vođenje službenih evidencija i registara u oblastima za koje je organ obrazovan;
16) pripremu izvještaja o radu, drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl;
17) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
18) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
19) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
20) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.