OPIS POSLOVA – Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

25 aug 2016

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost vrši poslove uprave koji se odnose na:
- sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine ,
- izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine i izrada i praćenje implementacije lokalnih planova zaštite životne sredine, pripremanje izvještaja o stanju životne sredine, izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine,
- uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača, poslove zaštite i i poboljšanja kvaliteta vazduha i sprovođenje mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha,predlaganje organizovanja monitoringa životne sredine, donošenje programa praćenja kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži ukoliko je ta mreža uspostavljena,
- vođenje registra izvora zagađivanja, predlaganje nadležnom organu uvođenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine saradnju sa institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom; Davanje mišljenja na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada u skladu sa Zakonom;
- donošenje odluke o izradi strateške procjene za planove i programe kada je strateška procjena obavezna, nakon pribavljenog mišljenja; donošenje odluke o potrebi izrade strateške procjene odnosno odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene za planove i programe kada strateška porocjena nije obavezna; odlučivanje o izboru nosioca izrade izvještaja o strateškoj procjeni,davanje odnosno odbijanje davanja saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština, organizovanje i sprovođenje javne rasprave o strateškoj procjeni uticaja;
- odlučivanje po zahtjevima o potrebi procjene uticaja za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu, odlučivanje o zahtjevima za procjenu uticaja za projekte za koje je procjena obavezna i sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine, odlučivanje o sadržini elaborata, organizovanje javne rasprave na elaborat, donošenje odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, donošenje odluke o davanju saglasnosti odnosno odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, vođenje evidencije o postupcima o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborate;
- praćenje sprovođenja Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i vođenje postupka izdavanja integrisanih dozvola za postrojenja za koje dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada odnosno obavljanje aktivnosti izdaje nadležni organ lokalne uprave(nacrta dozvole, obavještavanje zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, izdavanje dozvole, reviziju dozvola po službenoj dužnosti, vođenje registra izdatih dozvola kao dijela informacionog sistema životne sredine;
- učestvovanje u izradi propisa kojima se uredjuje privremeno skladištenje otpada
- unapređenje i zaštitu okoline, zaštitu prirode i prirodnih dobara; obavljanje poslova koji se odnose na razvrstavanje zaštićenih prirodnih dobara od lokalnog značaja na osnovu Studije zaštite,vođenje postupka radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine po pribavljenoj saglasnosti i mišljenja nadležnih organa, i za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara koje se nalazi na teritoriji dvije ili više opština; utvrđivanje uslova upravljača u pogledu stručne kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite, unapređenja promovisanja i održivog razvoja zaštićenog prirodnog dobra, pripremanje Plana upravljanja za regionalni park, park prirode, spomenik prirode i predio izuzenih odlika, davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja koji donosi upravljač i Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja, davanje saglasnosti na akt upravljača kojim se određuje visina, način obračuna i plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, pripremanje i izrada Izvještaja o stanju prirode, dostavljanje podataka o stanju i zaštiti prirode, obavještavanje zainteresovanme javnosti o početku pripreme akata o proglašenju i planu upravljanja zaštićenih prirodnih dobara, vršenje nadzora nad radom upravljača;
- učestvovanje u vršenju akustičkog zoniranja radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke,dostavljanje podataka o određenim akustičnim zonama Agenciji, organizovanje praćenja stanja nivoa buke / monitoring buke / pripremne poslove na izradi Akcionih planova za aglomeracije, organizovanje javne rasprave i sačinjavanje izvještaja o javnoj raspravi na Akcioni plan, utvrđivanje ispunjenosti uslova i mjera zaštite od buke u tehničkoj dokumentaciji za objekte za koje se ne izrađuje procjena uticaja na životnu sredinu;
- pripremanje izvještaja, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz oblasti za koje je nadležan / odluka o donošenju lokalnih planskih dokumenata idr) davanje mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih akata u oblasti planiranja, građenje objekata i zaštite životne sredine, obezbjeđivanje obavljanja poslova na formiranju informacione osnove za upravljanje prostorom / GIS sistem/, saradnju sa odgovarajućim nevladinim organizacijama, primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (izrada Vodiča i donošenje rješenja).
- izradu i sprovodjenje Programa poboljšanja energetske efikasnosti jedinica lokalne samouprave
- izradu Plana poboljšanja energetske efikasnosti u opštini
- izvještavanje o sprovodjenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti; dostavljanje podataka o godišnjoj potrošnji energije i o sprovedenim mjerama energetske efikasnosti
- vođenje informacionog sistema energetske efikasnosti-
koordiniranje aktivnosti za potrebe pribavljanja sertifikata o energetskim karatkeristikama za objekte jedinice lokalne samouprave i objekte javnih službi čiji je osnivač opština
- obezbjedjenje podataka za potrebe energetskog pregleda
- izradu podsticajnih mjera za unapredjenje energetske efikasnosti
- saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan;
- pripremanje informativnih i druge stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine;
- učešće u pripremanju stručnih misljenja i izjasnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa , ustavnosti zakona i učešće u pripremi izjašnjenja po nacrtima zakona i drugih propisa iz ovih oblasti
- obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
- vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti