OPŠTINA TIVAT I OVE GODINE PODSTIČE ENERGETSKU EFIKASNOST KROZ BESKAMATNE KREDITE

02 jul 2019

Opština Tivat je i ove godine obezbjedila sredstva za beskamatnu kreditnu liniju u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Realizacija kreditne linije se sprovodi u saradnji sa NLB bankom.

Uslovi za korišćenje beskamatnih kredita su slični uslovima iz prethodne godine. Jedina razlika jeste u tome što korisnik kredita može biti i član porodice nosioca prava na nepokretnost koja je objekat investiranja. Pod članom porodice se ovdje podrazumijeva bračni drug, djeca i roditelji lica koje u svom vlasništvu ima stan ili kuću na teritoriji Opštine Tivat.

Korisnici kredita mogu biti građani sa prebivalištem na teritoriji Opštine Tivat.

Iznos pojedinačnih kredita zavisi od građevinskog poduhvata koji će se realizovati, a čiji cilj svakako mora biti smanjenje potrošnje energije za zagrijavanje prostora ili za zagrijavanje vode u kući ili stanu. Namjenski krediti mogu biti utrošeni za: izgradnju ili rekonstrukciju omotača objekta (termoizolacione fasade), poboljšanje energetskih karakteristika krova objekta (toplotna izolacija), zamjenu vanjske bravarije energetski efikasnijom od postojeće, ili izgradnju solarnog sistema za zagrijavanje vode na krovu objekta. Namjenski krediti se u druge svrhe ne mogu koristiti. Iznosi pojedinačnih kredita mogu biti najviše do 3.000,00 evra za jednog korisnika, a period otplate može biti od jedne do četiri godine, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika kredita, što korisnik definiše sa Bankom.

Korisnik kredita sa Bankom sklapa ugovor. Prije odobravanja kredita neophodno je da potencijalni korisnik pripremi predračun materijala i radova i isto dostavi Banci. Banka dostavljenu dokumentaciju prosleđuje Opštini Tivat na razmatranje i saglasnost da li predračun materijala i/ili radova odgovara namjeni kredita. Uz zahtjev korisnik je dužan da dostavi dokaz o pravu svojine, odnosno nekom drugom imovinskom pravu na objektu i dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Tivat. Ukoliko je objekat u vlasništvu bračnog druga, djeteta ili roditelja nosioca kredita, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se utvrđuje ta činjenica (izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige vjenčanih). Nakon dostavljanja zahtjeva, u roku od 15 dana Banka će odlučiti da li je dostavljeni predračun u skladu sa uslovima kreditiranja.

Kreditna linija će biti aktivna do utroška obezbjeđenih sredstava namjenjenih za finansiranje kamate i troškova obrade kredita, a koja sredstva iznose 10.000,00evra, odnosno najkasnije do kraja 2019. godine.

Svi zainteresovani za dodatne informacije mogu se obratiti Sekretarijatu za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost, u prostorijama Opštine Tivat, kao i poslovnici NLB banke u Tivtu.