OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I PITANJA MLADIH obilježava Evropski dan informisanja mladih

23 apr 2012

Kampanja ima za cilj podizanje svijesti među mladim ljudima, donosiocima odluka i medijima o pravu mladih na informisanje, kao ključnom preduslovu za ostvarenje njihovih prava, kroz sledeće specifične ciljeve:

 •     Mladi ljudi razumiju svoje pravo na informisanje.
 •     Mladi ljudi razumiju svoje pravo na informisanje i motivisani su da ga ostvaruju putem servisa za informisanje mladih.
 •     Donosioci odluka garantuju uslove za ostvarenje prava mladih na informisanje.

  Poštovanje demokratije, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda obuhvata pravo mladih ljudi na pristup kompletnim, tačnim, objektivnim, razumljivim i provjerenim informacijama na sva njihova pitanja i potrebe. Ovo pravo na informacije je prepoznato u Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava, u Konvenciji dječijih prava, u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, u Preporukama N° (90) 7 i CM/Rec (2010)8 o informisanju mladih Savjeta Evrope, kao i u Bijeloj knjizi o mladima Evropske komisije (2001).


  Opštinska Kancelarija će na sledeći način obilježiti  kampanju:


  -    Postavljanje info tabli u Srednjoj školi i osnovnim školama Drago Milović i branko Brinić i tako imati upređenje mreže info punkta i Opštinsker kancelarije a koju kreiraju mladi
  -     Tradicionalno proslavljanje rođendana Kancelarije ove godine biće u skladu sa kampanjom, tako da ćemo organizovati okrugli sto sa temom „Informisanje o razvojnom putu Opštinske kancelarije“
  -    Udruženjima roditelja obrazovnih institucija u gradu biće dostavljene brošure sa informacijama  rada Kancelarije kao i ostalim institucijama