Postovi sa tagom: Sekretarijat za mlade sport i socijalna pitanja

Donacija JU “Kakaricka gora” povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga

26 jun 2020

Danas /26. jun/ se obilježava Međunarodni dana borbe protiv zloupotrebe droga, a Opština Tivat je ovim povodom uputila donaciju na adresu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora. Ovo je rezultat dugogodišnje saradnje i Memoranduma o saradnji, koji je Opština Tivat potpisala sa pomenutom javnom ustanovom. Donacija opštine Tivat usmjerena je na opremanja prostorije za radno-okupacionu terapiju.

Opština Tivat je bila partner u izgradnji ženskog paviljona u okviru ove ustanove, a sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr.Darka Ognjanović, saradnica na projektu. Upravo zato, odlučeno je da se pomogne opremanje ovog dijela ustanove.

Na ovaj način će se omogućiti nove aktivnosti u sprovođenju radno-okupacione terapije, a korisnicima ustanove će biti pružena mogućnost da steknu nove vještine, te da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana. Opština Tivat je prva u Crnoj Gori, donijela odluku o sufinansiranju tretmana rehabilitacije za korisnike psihoaktivnih supstanci, sa teritorije tivatske opštine.

Predsjednik opštine Tivat uručio donaciju Dispanzeru za žene Doma zdravlja Tivat

12 jun 2020

Dio sredstava prikupljenih na prošlogodišnjoj donatorskoj večeri za nabavku opreme za Dispanzer za žene Doma zdravlja Tivat, usmjeren je na kupovinu posebne dijagnostičke sonde za postojeći ginekološki ultrazvučni aparat. Predsjednik opštine Tivat dr Siniša Kusovac je danas ovu vrijednu donaciju predao predstavnicama Doma zdravlja Tivat, dr Juliji Samardžić i šefici finansijsko-ekonomskog sektora Nikolini Franović. Vrijednost donacije je 6.500 €.

Predsjednik opštine je prisutne podsjetio na važnost društveno odgovornog poslovanja, ističući da je Opština oduvijek bila spremna odgovoriti na sve zahtjeve institucija od čijeg rada zavisi kvalitet života građana Tivta: “Na donatorskoj večeri koju smo organizovali prošle godine, u svrhu opremanja Dispanzera za žene i kupovine novog ultrazvuka, prikupljeno je ukupno 20.500 €. Ovaj novac ima svoju svrhu, a to je podizanje kvaliteta ginekološke dijagnostike u našem Domu zdravlja”, naglasio je Kusovac.

Donatorsko veče je održano u oktobru prošle godine, i zabilježen je izuzetan odaziv lokalnih privrednika, javnih ustanova, preduzeća i pojedinaca sa teritorije Opštine Tivat. Međutim Ministarstvo zdravlja je u međuvremenu obezbijedilo nedostajući ginekološki ultrazvučni aparat. Imajući ovo u vidu, odlučeno je da svrha prikupljenog novca isključivo bude opremanje Dispanzera za žene tivatskog Doma zdravlja, pa će i preostala sredstva prikupljena na ovaj način biti usmjerena na istu adresu.

“Ova donacija ima veliki značaj za rad ginekološke ambulante, budući da je dijagnostika od ključnog značaja za zdravlje žene. Trenutno je oko 4000 žena u našem registru i one redovno koriste naše usluge”, navela je dr Julija Samardžić.

„Naš je cilj unaprijediti zdravlje majke i djeteta u mjeri u kojoj smo to u mogućnosti“, kazala je sekretarka Sekretarijata za mlade sport i socijalna pitanja, mr Darka Ognjanović. „Podsjetiću da Opština Tivat primjenjuje Odluku o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite, pa novčana naknada za novorođeno dijete iznosi 120.60 eura, dok je  visina novčane naknade za četvrto, peto ili svako naredno dijete 180.90 eura. Po našoj evidenciji, a na osnovu podnijetih zahtjeva, tokom 2019. godine u Tivtu su rođene 122 bebe“.

Predsjednik primio upravu i zaposlene u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju

08 jun 2020

Predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac primio je upravu i zaposlene u Javanoj ustanovi Dnevni centar za djecu sa smetnjama i poteškoćama u razvoju čije otvaranje se očekuje u narednih deset dana.

“Moji saradnici, Opština Tivat i ja lično smo veoma ponosni na ovaj projekat, koji je uspješno realizovan uprkos brojnim preprekama. Tivat sada ima referentnu instituciju specijalizovanu za dnevno zbrinjavanje i rad sa djecom sa smetnjama u razvoju”, rekao je predsjednik prilikom susreta za kolektivom Centra.

Ovakav centar, naglasio je predsjednik, samo govori o stepenu razvoja našeg društva, odnosno zrelosti i odgovornosti prema svakom pojedincu, posebno kada su u pitanju djeca gdje uz punu brigu treba obezbijediti što veći stepen njihove inkluzije u društvo i participaciju u društvenoj zajednici.

„To su naša djeca, iz našeg okruženja, komšiluka. Moramo težiti da budemo podrška i njima i njihovim roditeljima“, zaključio je predsjednik.

Sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović, podsjetila je da je riječ o multifunkcionalnom objektu u kojem će, pored Dnevnog centra, prostor dobiti i Opštinska organizacija Crvenog krsta, a predviđene su i kancelarije mjesne zajednice.

Prilikom obilaska Centra, ona je navela da je za Dnevni centar opredijeljeno oko 300 metara kvadratnih sa pomoćnim i zajedničkim prostorijama, za kvalitetan rad sa djecom.

“Ono po čemu bih ja obilježila ovu godinu jeste otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. U toku su završne pripreme za otvaranje, postupak registracije i licenciranja, kao i sva zakonska procedura su već završeni. Posao oko Dnevnog centra karakterisala je izuzetna saradnja Centra za socijalni rad, Opštine Tivat i Ministarstva rada i socijalnog staranja sa istim ciljem – da krajni korisnici i njihovi roditelji budu zadovoljni, pokažu zainteresovanost a Centar bude ne samo institucija za osnaživanja djece sa smetnjama u razvoju već i mjesto gdje će oni kvalitetno provoditi vrijeme”, saopštila je Ognjanović.

Ona je istakla da će korisnicima usluge pružati stručni kadar, socijalni radnici, psiholog, pedagog, logoped, defektolog, što rješenjem, zavisno od stanja korisnika, donosi Centar za socijalni rad.

Vrijednost projekta je oko 700 hiljada eura. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine, ali i od donatora, poput Hotela Ridžent / Regent/ čija donacija vrijedna oko 22 hiljade eure, je namijenjena za opremanje senzorne i sobe za fizikalnu terapiju.

Sekretarka Ognjanović je iskazala zadovoljstvo saradnjom sa NVO sektorom i Evropskim domom Tivat jer su bili partneri u izradi svih dokumenata za Dnevni centar, od izrade elaborata do radne grupe za Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.

Opština Tivat je odavno prepoznata kao lokalna uprava koja vodi brigu o zaštiti svih lica od diskriminacije. U saradnji sa Zajednicom opština i njenim Odborom za društvene djelatnosti donijeta odluka da se objedini model po kojem će osobe sa invaliditetom i njihova zaštita kroz Lokalni akcioni plan na pravi način biti obuhvaćene.

Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021. godine je prvi koji je Opština Tivat donijela a jedan je od prvih u Crnoj Gori. O realizaciji Lokalnog akcionog plana stara se Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Prema tom planu, sprovedeno je, pored ostalog, i prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom.

Deset godina od formiranja Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

06 maj 2020

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih Opštine Tivat formirana je prije tačno deset godina, sa ciljem stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa u Tivtu.

Za deset godina, u brojnim aktivnostima Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja učestvovalo je na hiljade djece i mladih Tivta šaljući jedinstvenu poruku u borbi protiv bolesti zavisnosti

Tim povodom je planirano održavanje čitavog niza aktivnosti u organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja ali je zbog novonastalih okolnosti obilježavanje jubileja  odloženo do daljeg.

Kao sastavni dio tadašnjeg sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Tivat, Kancelarija je počela sa radom 5. maja 2010. godine. Prvi koordinator kancelarije je bila mr Darka Ognjanović, koja je tu funkciju obavljala do 2016. godine.

Od septembra 2016. Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti funkcioniše kao sastavni dio Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja.

Jedan od prioriteta gotovo svih razvijenih zemalja svijeta je nastojanje da se suzbiju nastanak i posljedice bolesti zavisnosti, pa je s tim u vezi glavni cilj svake zemlje smanjenje ponude i potražnje droga, kako se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva, porodice, pojedinca. Rješavanje ovog problema zahtijeva multidisciplinarni pristup uključivanjem svih segmanata društva, od policije, pravosuđa, obrazovanja, socijalnih službi, nevladinog sektora, pa do zdravstvenog sistema.

Kancelarija je potpisala memorandume o saradnji sa Upravom policije, JZU Dom zdravlja Tivat, te javnim ustanovama Centar za socijalni rad, OŠ „Drago Milović“, OŠ „Branko Brinić“, SMŠ „Mladost“ i Muzička škola Tivat. Potpisan je i Memorandum o saradnji između Opštine Tivat i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju Kakaricka Gora-Podgorica. Uspostavljena je saradnja i umrežavanje sa  relevantnim akterima na polju prevencije.

U Osnovnoj školi “Drago Milović” otvoreno je Savjetovalište “Saslušaj me” za djecu i roditelje, u kome rade savjetnici za prevenciju bolesti zavisnosti iz Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Aleksandar Daković i Milanka Kaljević.

 Glavna aktivnost Savjetovališta je, informisanje o problemu bolesti zavisnosti, načinu prevencije, prepoznavanju bolesti i traženju pomoći. Ciljna grupa u preventivnom radu su djeca, mladi, porodica, škole, društvena zajednica u cjelini.

Pored obilježavanja međunarodnih praznika, važna aktivnost je održavanje vršnjačkih edukacija i angažovanje vršnjačkih edukatora u procesu edukacije mladih. Za 10 godina je održano 11 obuka polaznika treninga za vršnjačke edukatore i kroz taj proces prošlo je oko 150 mladih koji su time stekli zvanje omladinskog aktiviste.

Kancelarija godišnje organizuje oko 50 predavanja/radionica u kojima aktivno učestvuje oko 750 učenika.

Ustanove Grada