OPŠTINSKI TIM ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA

13 feb 2012
Oštinski Tim za upravljanje vanrednim situacijama Opštine Tivat , poštujući smjernice koje je utvrdio  Kordoinacioni  tim za upravljanje vanrednim situacijama u CG   u Odluci o proglašenju vanrednog stanja u Crnoj Gori ,na sjednici održanoj dana 12.02. 2012. Godine donio je
N A R E D B U
 
          1.Uvodi se dežurstvo Opštinskog tima za upravljanje vanrednim situacijama. Telefon koji je dostupan  24 časa je 661-300 a  telefon  671-225 svakog radnog dana od 7,30 – 15 časova 
          2.U cilju  realizacije predloženih mjera uštede  u potrošnji električne energije na cijeloj teritoriji Crne Gore pa i Opštine Tivat:
2.1 Zadužuje se JP Komunalno Tivat da  izvrši isključenje javne rasvjete na cijeloj teritoriji opštine Tivat, osim javne rasvjete u zonama koje su rizične  sa bezbjedonosnog aspekta ,  koju treba svesti na najmanju moguću mjeru
2.2 Radno vrijeme  trgovinskih radnji skraćuje se   i traje do 20 časova a ugostiteljskih  objekata do 22časa
2.3 Radno vrijeme benzinskih pumpi  skraćuje se i traje do 22 časa uz obavezu da se uspostavi dežurstvo jedne benzinske pumpe koje  će trajati  do 24 časa s tim da  će raspored dežurstava biti naknadno utvrđen od strane  Opštinskog tima za upravljanje vanrednim situacijama.
2.4 Nalaže se trgovinskim radnjama da izvrše isključenje   osvjetljenja izloga
2.5 Svi subjekti su dužni da postupaju po ovoj naredbi.
2.6 Kontrolu izvršenja utvrđenih mjera vršiće JP Komunalno , Uprava policije , Komunalna policija  .
2.7 Ova naredba stupa na snagu odmah.
Predsjednik  Opštinskog tima
Miodrag Kankaraš