PLAN OBUKE LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE U 2013. GODINI

20 feb 2013

PLAN OBUKE  - PDF