POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

25 aug 2016
 • Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG" br. 42/03, 28/04, 75/05 od 12.12.2005, 13/06, 88/09, 03/10 ,73/10,38/12)
 • Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 od 10.12.2010, 32/11 od 01.07.2011)
 • Zakon o troškovima u upravnom postupku ("Sl. list SRCG", br. 44/81)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list Crne Gore", br. 44/12)
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/08, 70/09, 44/12)
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11, 50/11, 66/12)
 • Zakon o unaprjeđenju poslovnog ambijenta ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10)
 • Zakon o budžetu ("Sl. list RCG", br. 40/01, 44/01, 28/04, 71/05, "Sl. list Crne Gore", br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10, 49/10)
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03, 44/03, "Sl. list Crne Gore", br. 05/08, 51/08, 74/10)
 • Porodični zakon ("Sl. list RCG", br. 01/07)
 • Zakon o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13)
 • Zakon o manjinskim pravima i slobodama ("Sl. list RCG", br. 31/06, 51/06, 38/07 i "Sl. list Crne Gore", br. 02/11, 08/11)
 • Zakon o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. list RCG", br. 46/07 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 40/11)
 • Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11)
 • Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore", br. 39/11)
 • Zakon o radu ("Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12)
 • Zakon o volonterskom radu ("Sl. list Crne Gore", br. 26/10, 31/10, 14/12)
 • Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10 od 22.07.2010, 36/11, 40/11)
 • Zakon o sportu ("Sl. list Crne Gore", br. 36/11, 36/13 )
 • Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 40/11)
 • Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Sl. list RCG", br. 80/04, 45/10)
 • Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02, 31/05, 49/07 i "Sl. list Crne Gore", br. 04/08, 21/09, 45/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13)
 • Zakon o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom ("Sl. list Crne Gore", br. 80/08, 40/11)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. list RCG", br. 39/04 i "Sl. list Crne Gore", br. 14/10, 40/11)
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. list RCG", br. 32/05, 14/10, 40/11, 30/12)
 • Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga ("Sl. list Crne Gore", br. 28/11, 35/13)
 • Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list Crne Gore", br. 27/13)
 • Zakon o socijalnom stanovanju ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13)
 • Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti ("Sl. list RCG", br. 69/03 i "Sl. list Crne Gore", br. 21/08, 73/10, 40/11)
 • Zakon o crvenom krstu crne gore ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 40/11)