OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

25 aug 2016
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja - PDF
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za mlade, sport  i socijalna pitanja - PDF
 • ODLUKA o sufinansiranju programa i projekata u oblasti omladinske politike - PDF
 • ODLUKA o pristupanju izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018-2021 godine - PDF
 • Opštinska strategija za mlade 2017-2021 - dalje
 • Godišnji plan razvoja sporta za Opštinu Tivat za 2017. godinu - dalje
 • ODLUKA o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu - dalje
 • Lokalni Plan Za Socijalnu I Djecju Zastitu – (usvojen na SO 30.09.2015.g.)
 • Lokalni plan akcije za mlade Tivat (LPAM)(“Sl.list RCG - opštinski propisi“, broj 40/04 i 26/06 i „Sl.list CG - opštinski propisi“ br.12/11 i 21/11),
  Usvojen na Skupštini opštine Tivat na sjednici održanoj dana 28.12.2012.
 • Lokalni akcioni plan inkluzije rae populacije u opštini Tivat za period od 2011-2015
 • Odluka o pristupanju izradi Opstinškog razvoja sporta za period od 2015 do 2020 godine
 • Odluka o ravnopravnosti polova u opštini Tivat -
  (3 sjednica SO Tivat od 17.07.2012)
 • Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
  (8 sjednica SO Tivat od 26.05.2009)
 • Statut Opštine Tivat ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 40/04, 26/06, Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 12/11, 21/11, 03/13)
 • POSLOVNIK Skupštine opštine Tivat ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/11)
 • ODLUKA o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/12, 34/12)
 • ODLUKA o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 04/12, 32/13)
 • ODLUKA o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 08/05, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 20/13)
 • ODLUKA o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/09 od 05.06.2009, 11/13 od 29.03.2013)
 • ODLUKA o ravnopravnosti polova u Opštini Tivat ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 24/12, 34/12)
 • Odluka o organizovanju Javne ustanove Sportska dvorana u Tivtu („Sl. list SRCG” - opštinski propisi, br. 11/91 i Sl. list Crne Gore - opštinski propisi, br. 33/12)
 • ODLUKA o osnivanju Savjeta za sport ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/13)
 • ODLUKA o donošenju Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Tivat ("Sl. list Crne Gore - opšti nski propisi", br. 32/13)
 • ODLUKA o usvajanju Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat za 2009-2012 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/09)
 • ODLUKA o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Tivat za period od 2012-2016. Godine ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 33/12)
 • ODLUKA o usvajanju Lokalnog Plana Akcije za djecu u opštini Tivat ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 02/08 i 04/08)
 • Memorandum o saradnji sa OSCE misijom u Crnoj Gori (potpisan 22/06/2016 u Podgorici )
 • Sporazum o saradnji u cilju unapredjenja položaja I saštite prava LGBT zajednice.(potpisano u Tivtu 13/05/2015 godine)