PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXVIII SJEDNICE

16 apr 2019

1. Predlog Odluke o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat - dalje

2.Prijedlog Odluke  o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost - dalje

3. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata - dalje

4. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi - dalje

5. Plan rada sa finansijskim planom PPOV za 2019 - dalje

6.Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom - dalje

7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka - dalje

8.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti - dalje

9.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju - dalje 

10.Predlog odluke o razrješenju člana Skupštine Vodacom DOO - dalje

11.Predlog odluke o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat - dalje 

12. Predlog Odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno poslovnog objekta na UP 134b u zahvatu DUP Tivat Centar - dalje 

13. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.par.1216-1 ko Đuraševići u korist kat.par. 1241-2 ko Đuraševići - dalje