Prijedlog tačaka dnevnog reda VIII sjednice

16 dec 2016

1.Predlog odluke o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
2.Predlog odluke o bližim kriterijumijma za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve - dalje
3.Predlog odluke o komunalnoj naknadi - dalje
4.Predlog odluke o izmjenama odluke o porezu na nepokretnost - dalje
5.Predlog odluke o načinu i uslovima davanja poklona iz imovine kojom raspolaže opština - dalje
6.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja - dalje
7. Elaborat o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu Tivat i osnivanju ustanove kulture JU Muzej i galerija „Buća-Luković“ Tivat - dalje
8.Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2012 - dalje
9.Informacija o stanju životne sredine za 2015. godinu sa Izvještajem zelenog tima za 2016. Godinu - dalje
10.Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2016. Godinu - dalje
11.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje
12.Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite - dalje
13.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za sport - dalje
14.Nacrt odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
15.Program rada sa finansijskim planom DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
16.Program rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
17.Program rada sa finansijskim planom JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
18.Plan rada sa finansijskim planom DOO „Brend New Tivat“ - dalje
19.Plan rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Tivat - dalje
20.Predlog odluke o imenovanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
21.Predlog odluke o davanju saglasnosti na razrješenje izvršnog direktora JU „Sportska dvorana“ - dalje
22.Predlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU „Sportska dvorana“ - dalje
23.Predlog odluke o razrješenju dva člana Savjeta JU „Sportska dvorana“ - dalje
24.Predlog odluke o imenovanju dva člana JU „Sportska dvorana“ - dalje
25.Predlog odluke o imenovanju jednog člana Savjeta Radio Tivta - dalje
26.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti - dalje
27.Predlog odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalne poslove - dalje
28.Predlog odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost - dalje
29.Predlog odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ - dalje
30.Predlog odluke o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ - dalje
31.Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu autobuske stanice - dalje
32.Predlog odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 959/4 i 673/2 k.o. Tivat - dalje
33.Predlog odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br. 299/15 - dalje
34.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o nknadi za faktički zauzeto zemljište - dalje
35.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 4572/6,4572/8,4572/9,4572/10,4573/2 i 4605/3 k.o. Tivat - dalje
36.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 829/19,835/8 i 828/2 k.o. Donja Lastva - dalje
37.Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu poslovnih prostora - dalje
38.Predlog odluke o uslovima i načinu davanja saglasnosti investitoru u postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objekat gradi na dijelu UP - dalje
39.Predlog odluke o davanju saglasnosti za kompenzaciju naknade za eksroprisano zemljištesa naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje