PROGRAM JAVNE RASPRAVE I NACRT ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

18 jun 2019

Predsjednik opstine Tivat, odrukom broj 0101-432-517 od 10.06.2019. godine, utvrdio je Nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrt odluke stavio na javnu raspravu, te obavezao nadležni sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode da shodno odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovnistva u vršenju javnih poslova [,,Sr. list RCG - opštinski propisi "broj 08/05 i sI. list CG - opštinski propisi", broj 20/13), sprovedu javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

NACRT ODLUKEO LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA - detaljnije