Program javne rasprave o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim Horizontima, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 32/11), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) i Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta »Pržno I« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 22/14)

25 apr 2023
Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim Horizontima, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG - opštinski propisi« br. 32/11), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) i Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta »Pržno I« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 22/14), će trajati 15 dana.
Javna rasprave će se održati od  25.04.2023. godine do 10.05.2023. godine.
Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:
  • - objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me
  • - u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.
Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.
Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.
Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 10.05.2023. godine:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me
O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.
Program javne rasprave - detaljnije
Nacrt programskog zadatka sa elementima urbanističko tehničkih uslova, za predmetni objekat od lokalnog opšteg interesa - PDF
Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim Horizontima - PDF post slika