Program rada skupštine za 2010

03 mar 2008

Na osnovu člana 31.Statuta opštine Tivat (“Službeni list RCG”-opštinski propisi br.40/04 i 26/06),  i 148 Poslovnika o radu Skupštine  / Sl. List opštinski propisi 8/05,2/06 i 34/08/Skupština opštine Tivat na sjednici održanoj dana 26.03.2010. godine, donijela je

 

PROGRAM RADA

SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

ZA 2010. godinu

 

Programom rada Skupštine opštine Tivat za 2010g.utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine opštine ,nosioci pojedinih poslova i zadataka kao i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine,utvrđenih Ustavom,Zakonom i Statutom Opštine.

Predsjednk i sekretar Skupštine dužni su da prate aktivnosti na ostvarenju ovog Programa,kao i da preduzimaju neophodne mjere radi blagovremene i cjelovite realizacije ovog Programa

 

        I.      INFORMATIVNO ANALITIČKI  MATERIJALI

(izvještaji o radu, izvještaji iz pojedinih upravnih oblasti) 

  I – IV KVARTALA

 

1. Izvještaj  o radu Predsjednika Opštine  i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2009.godinu

Obrađivač: Služba Predsjednika

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

Odredbama Člana57 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list RCG 42/03,28/04 75/05 13/06 i 88/09) utvrđeno je da predsjednik opštine podnosi skupštini i građanima izvještaj o svom radu  i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, najmanje jednom godišnje

 

2.             Izvještaj o stanju uređenja  prostora za 2009. godinu

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne poslove

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

Članom 15 Zakona o planiranju i uređenju prostora (Sl.list RCG 51/08) utvrđeno je: Ministarstvo odnosno organ lokalne uprave dužan je da Vladi odnosno skupštini lokalne samouprave jednom godišnje podnese izvještaj o stanju uređenja prostora. Tim članom je utvrđeno koje elemente  Izvještaj mora da sadrži, te  da se izvještaj dostavlja Ministarstvu i organu uprave , da se objavljuje u Službenom listu , u dnevnom štampenom mediju i na sajtu organa lokalne uprave.      

 

3.             Izvještaj o radu   za 2009 godinu sa finansijskim izvještajem  Turističke organizacije Tivat

Obrađivač: Turistička organizacija Tivat

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

4.             Izvještaj o radu za 2009. god. sa  finansijskim izvještajem,  JP “Vodovod i kanalizacija” Tivat 

Obrađivač: JP“Vodovod i kanalizacija”

Rok: II kvartal

 

5.             Izvještaj o radu za 2009 god. sa finansijskim izvještajem, JP “Komunalno” Tivat

Obrađivač: JP“Komunalno”

Rok.  II kvartal

 

6.             Izvještaj o Radu  za 2009 godinu sa finansijskim izvještajem  JU Centar    za kulturu

Obrađivač: JU Centar za kulturu

Rok: II kvartal

 

7.             Izvještaj o Radu  za 2009 godinu sa finansijskim izvještajem  JU Sportska dvorana

Obrađivač: Sportska dvorana

Rok: II Kvartal

 

8.             Izvještaj o radu Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i opštinu Cetinje Vodacom

Obrađivač: DOO Vodacom

Rok:  II Kvartal

 

9.             Informacija o  stanju u oblasti zapošljavanja;

Obrađivač: Zavod za zapošljavanje- PJ Tivat

Rok:II kvartal

 

10.         Informacija  o raspodjeli sredstava NVO  po konkursu za raspodjelu sredstava  za 2009.

Obrađivač: Komisija za raspodjelu sredstava i sekretarijat za društvene djelatnosti

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: II kvartal

 

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  (sl.list CG 08/05 i 02/09/ članom 22 utvrđena je obaveza  Komisije da u cilju upoznavanja šire javnosti sa realizovanim projektima , na odgovarajući način   do raspisivanja novog konkursa predstavi realizovane aktivnosti organizacija čiji su projekti podržani, Istim članom je predviđeno da  NVO  kojima su dodijeljena sredstva po konkursu  za projekte podnose Komisiji izvještaj o realizaciji projekta sa finansijskim izvještajem za godinu u kojoj su sredstva opredijeljena . Cjelovita informacija na bazi tako dobijenih  pojedinačnih izvještaja   podnosi se Skupštini kako bi Skupština bila informisana o ukupnim sredstvima koja se iz budžeta opštine dodjeljuju NVO.

 

11.         Izvještaj o ostvarivanju Lokalnog plana akcija za djecu

Obrađivač:  Radna grupa za implementaciju LPA i služba predsjednika

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: II Kvartal

 

Opština Tivat usvojila je Lokalni plan akcija za djecu na sjednici Skupštine opštine od 28.12.2007.godine. Niz akivnosti koje su utvrđene Akcionim planom su realizovane pa je u cilju praćenja  implementacije ovog dokumenta potrebno da o realizovanim aktivnostima bude informisana Skupština koja je ovaj dokument usvojila .

 

12.         Izvještaj o ostvarivanju Lokalnog plana borbe protiv korupcije u 2009. godini

Obrađivač:  Radna grupa za praćenje realizacije LP borbe protiv korupcije i Služba predsjednika

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok:  II kvartal

 

Opština Tivat usvojila je Program borbe protiv korupcije i Akcioni plan borbe protiv korupcije u opštini Tivat  na sjednici Skupštine opštine od 23.07.2009. godine. Tim za praćenje realizacije imenovan je na sjednici skupštine od  28.09. 2009. U okviru Strateškog cilja  „ Stvaranje  uslova za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv korupcije“ predviđen je operativni cilj Podnošenje periodičnih izvještaja o realizaciji Akcionog plana  za borbu protiv korupcije „  koji se podnose Komisiji za praćenje  realizacije  lokalnih planova  nivou Republike.  Izvještaji o realizaciji Akcionog plana jednom godišnje za proteklu godinu podnose se Skupštini opštine koja je  usvojila Program i Akcioni plan.

 

13.         Informacija o ostvarivanju Budžeta za period 01.01.-30.06.2010.

Obrađivač: Sekretarijat za   finansije  i budžet

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: III kvartal

 

Informacija će dati pregled ostvarenih prihoda Budžeta opštine Tivat, njihovo usmjeravanje u odnosu na planirana sredstva za pojedine namjene- potrošačke jedinice  za prvih 6 mjeseci 2010 godine .

 

14.          Izvještaj o stanju životne sredine

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam

Predlagač:  Predsjednik opštine

Rok: III kvartal

 

Članom 20 Zakona o  životnoj sredini utvrđeno je da za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz planova i programskih dokumenata vezanih za pojedine segmente životne sredine i opterećenja , kao i drugih dokumenata vezanih za zaštitu životne sredine i u cilju cjelovitog uvida u stanje životnre sredine na području jedinice lokalne samouprave za period od četiri godine sačinjava  se izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju jedinice lokalne samouprave.

                

15.          Izvještaj o stanju  prirode na teritoriji opštine Tivat

Obradjivač: Sekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne poslove

Predlagač : Predsjednik opštine

Rok:IV kvartal

 

Članom 102 Zakona o zaštiti prirode  Sl.list CG 51/08 I 21/09 / utvrđeno je da nadležni organ lokalne samouprave izrađuje izvještaj o stanju prirode i dostavlja organu uprave . Daljim odredbama ovog člana utvrđeno je što taj izvještaj treba da sadrži.

 

16.          Informacija o stanju imovine koju koristi i kojom raspolaže opština Tivat

Obrađivač:Direkcija za imovinu

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

Članom 66 Zakona  o državnoj imovini (SL.list CG 21/09) propisano je   da državni organi i javne  službe čiji je osnivač Crna Gora  odnosno organi opštine i javne službe čiji je osnivač opština, dužni su da izvrše popis , procjenu i evidentiranje nepokretnih stvari koje su u njihovoj nadležnosti , u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu  Zakona o državnoj imovini i dostave organu uprave nadležnom za poslove imovine .

Članom 67 utvrđeno je da državni organi i javne službe čiji je osnivač Crna Gora odnosno organi opštine i javne službe čiji je osnivač opština dužne su da izvrše popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih i pokretnih stvari koje koriste u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o državnoj imovini.

 

17.          Informacija o ostvarivanju Budžeta za period 01.01.-30.9.2010.g.

Obrađivač:Sekretarijat za finansije i budžet

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

Informacija će dati pregled ostvarenih prihoda Budžeta opštine Tivat, njihovo usmjeravanje u odnosu na planirana sredstva za pojedine namjene- potrošačke jedinice  za prvih 9 mjeseci 2010 godine.

 

18.          Informacija o predškolskom, osnovnom, srednjem obrazovanju i osnovnom muzičkom obrazovanju na području Opštine za 2010

Obradjivač: Javne  ustanove obrazovanja  sa područja Opštine

Rok: IV kvartal

 

Članom 117 Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da organi lokalne samouprave ostvaruju saradnju sa javnim službama i drugim pravnim licima čiji je osnivač država učestvuju u postupku utvrđivanja i sprovođenja planova i programa razvoja i daju predloge , sugestije i mišljenja u pogledu vršenja djelatnosti na teritoriji opštine .

 

19.          Informacija o stanju u oblasti zdravstva za 2010

Obradjivač: Dom zdravlja

Rok: IV kvartal

 

Članom 117 Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da organi lokalne samouprave ostvaruju saradnju sa javnim službama i drugim pravnim licima čiji je osni vač država učestvuju u postupku utvrđivanja i sprovođenja planova i programa razvoja i daju predloge , sugestije i mišljenja u pogledu vršenja djelatnosti na teritoriji opštine .

 

20.          Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2010

Obrađivač: JU Centar za socijalni rad

Rok: IV kvartal

 

Članom 117 Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da organi lokalne samouprave ostvaruju saradnju sa javnim službama i drugim pravnim licima čiji je osni vač država učestvuju u postupku utvrđivanja i sprovođenja planova i programa razvoja i daju predloge , sugestije i mišljenja u pogledu vršenja djelatnosti na teritoriji opštine .

 

21.          Informacija o radu Crvenog krsta za 2010

Obrađivač: Crveni krst Tivat

Rok: IV kvartal

 

22.          Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat

Obrađivač: OB Tivat

Rok: IV Kvartal

 

Članom 122 Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da u ostvarivanju saradnje sa organima lokalne samouprave državni organi između ostalog obavještavaju organe lokalne samouprave po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev o mjerama koje preduzimaju ili namjeravaju preduzeti u izvršavanju zakona i drugih propisa o zaštiti zakonitosti pojavama koje ih narušavaju i mjerama za otklanjanje  kao i drugim pitanjima  od neposrednog interesa za ostvarivanje lokalne samouprave i rad organa .

 

      II.      NORMATIVNA DJELATNOST      

       IIV KVARTAL

 

1.          Odluka o odvođenju i prečišćavanju  otpadnih voda sa područja opštine Tivat

Obrađivač: Sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti i JP Vodovod i kanalizacija

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

Članom 155 Zakona o vodama / Sl. List CG 27/07/ utvrđeno je da obavljanje djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije obezbjeđuje i uređuje   jedinica lokalne samouprave .

 

2.          Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Predlagač: Odbor za izbor i imenovanja

Rok : I kvartal

 

Članom 145 Zakona o lokalnoj samoupravi/ Sl.list RCG 42/03,28/04,75/05,  13/06  88/09/ utvrđeno je da se  radi ostvarivanja unapređenja lokalne samouprave u opštini osniva  Savjet za razvoji zaštitu lokalne samouprave kao i da Članove Savjeta bira skupština iz reda istaknutih  i uglednih građana opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu. Opština Tivat usvojila je Odluku o Savjetu za razvoj lokalne samouprave.

 

3.          Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nepokretnosti

Obrađivač: Sekretarijat za budžet i finansije

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

4.          Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Obrađivač: Sekretarijat za  budžet i finansije

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I Kvartal

 

5.          Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju  u  zakup poslovnog prostora  u vlasništvu opštine

Obrađivač: Sekretarijat za budžet i finansije

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

6.           Predlog Odluke o donošenju Prostorno urbanističkog plana opštine Tivat

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam

Predlagač:  Predsjednik opštine

Rok: II kvartal

 

Članom 24 Zakona  o uređenju prostora i izgradnji objekata/ Sl. List RCG 51/08/ utvrđeno je  da su lokalni planski  dokumenti  prostorno urbanistički plan lokalne samouprave , DUP . Urbanistički projekat i lokalna studija lokacije dok je članom 47 istog zakona utvrđeno da lokalne planske dokumente donosi skupština lokalne samouprave .

 

7.             Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat

Obrađivač: Odbor za statut i propise  i služba skupštine

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: II kvartal

 

Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o  lokalnoj samoupravi  (Sl.list CG 88/09)stupio je na snagu 07.01.2010. godine. Članom  151 a Izmjena i dopuna  utvrđeno je da će se statuti i drugi  opšti akti uskladiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

8.          Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine

Obrađivač: Odbor za statut i propise i služba skupštine

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: II Kvartal

 

Izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi i izmjene Statuta  nalažu i odgovrajuće izmjene Poslovnika o radu Skupštine

 

9.         Odluka o završnom računu Budžeta za 2009g.

Obrađivač: Sekretarijat za finansije i budžet

Predlagač Predsjednik opštine

Rok: II kvartal

 

Članom 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave / sl.list RCG 42/03/utvrđeno je da se po isteku godine za koju je budžet donesen skupština opštine donosi završni račun  a članom 56 istog Zakojna utvrđeno je da predlog završnog računa budžeta utvrđuje predsjednik opštine i dostavlja ga skupštini opštine do kraja maja tekuće godine.

 

10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova

Obrađivač: Služba predsjednika

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: II kvartal

 

Modelom  Programa borbe protiv korupcije i Akcionim planom za borbu protiv korupcije koji je usvojen  od strane ZOCG utvrđena je obaveza izmjena Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova. Takva aktivnost preuzeta je  i Programom borbe  protiv korupcije i Akcionim planom za borbu protiv korupciije u opštini Tivat.   Izmjenama  Odluke o učešću građana  treba da se postigne još veća transparentnost u radu  i utvrde novi mehanizmi informisanja građana .

 

11.Odluka o osnivanju Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera

Obrađivač: Služba predsjednika

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: II  kvartal

 

Članom  29 Etičkog kodeksa  izabranih predstavnika i funkcionera u opštini Tivat  koji je skupština opštine Tivat  usvojila 28.09.2009 godine utvrđeno je da se radi praćenja primjene Kodeksa osniva  Etička komisija.Odlukom skupštine o osnivanju Etičke komisije bliže se utvrđuju prava i dužnosti, sastav , način rada, izvještavanje i druga pitanja od značaja za njen rad i za primjenu kodeksa.

 

12.Odluka o osnivanju Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa  lokalnih službenika i namještenika

Obrađivač: Služba predsjednika

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: II kvart

 

Članom  25 Etičkog kodeksa  lokalnih službenika i namještenika  u opštini Tivat  koji je skupština opština Tivat  usvojila  28.09.2009 godine utvrđeno je da se radi praćenja primjene Kodeksa osniva  Etička komisija.Odlukom skupštine o osnivanju Etičke komisije bliže se utvrđuju prava i dužnosti, sastav , način rada, izvještavanje i druga pitanja od značaja za njen rad i za primjenu kodeksa.

 

13.                Predlog Odluke o određivanju naziva ulica u opštini Tivat

Predlagač: Odbor za davanje naziva ulica

Rok: II  kvartal

 

14.      Predlog Odluke o donošenju DUP-a Radovići

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: III kvartal

 

Članom 24 Zakona  o uređenju prostora i izgradnji objekata/ Sl. List RCG 51/08/ utvrđeno je  da su lokalni planski  dokumenti  prostorno urbanistički plan lokalne samouprave , DUP , Urbanistički projekat i lokalna studija lokacije dok je članom 47 istog zakona utvrđeno da lokalne planske dokumente donosi skupština lokalne samouprave .

 

15.Predlog odluke o donošenju DUP- a Gradiošnica

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: IV Kvartal

 

Članom 24 Zakona  o uređenju prostora i izgradnji objekata/ Sl. List RCG 51/08/ utvrđeno je  da su lokalni planski  dokumenti  prostorno urbanistički plan lokalne samouprave , DUP , Urbanistički projekat i lokalna studija lokacije dok je članom 47 istog zakona utvrđeno da lokalne planske dokumente donosi skupština lokalne samouprave .

 

16.      Predlog lokalne studije lokacije za lokalitet Luštice

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

Članom 24 Zakona  o uređenju prostora i izgradnji objekata/ Sl. List RCG 51/08/ utvrđeno je  da su lokalni planski  dokumenti  prostorno urbanistički plan lokalne samouprave , DUP , Urbanistički projekat i lokalna studija lokacije dok je članom 47 istog zakona utvrđeno da lokalne planske dokumente donosi skupština lokalne samouprave .

 

17.      Odluka o budžetu opštine Tivat za 2011g.               

Obrađivač: Sekretarijat za finansije i budžet

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

Članom 42  Zakona  o finansiranju lokalne samouprave /Sl.list RCG42/03/utvrđeno je da predlog odluke o budžetu utvrđuje  predsjednik opštine i dostavlja ga skupštini opštine do kraja novembra godine koja prethodi godine za koju se donosi budžet. Iste odredbe sadrži i član 24 Zakona o budžetima / sl.list RCG 40/01,44/01,28/04,71/05 i Sl.listCG 12/07.73/08 i 53/09

 

18.Odluka o naknadama za zaštitu i unapređenje životne sredine

Obrađivač: Sekretarijat za finansije i budžet  i Sekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne

Predlaga: predsjednik opštine

Rok:IV kvartal

Članom 62 Zakona  o životnoj sredini / Sl.list CG48/08/ utvrđeno je da jedinica lokalne samouprave može, iiz okvira svojih prava i dužnosti, propisati naknadu za zaštitu i unapređenje  životne sredine u skladu sa svojim potrebama i specifičnostima . Visinu naknade iz stava 1.ovog člana,način plaćanja kao i olakšice  za određene kategorije obveznika plaćanja, propisuje jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

 

III. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

     I - IV KVARTAL

 

1.          Predlog Programa rada za 2010 godinu   sa finansijskim planom Turističke organizacije Tivat

Obrađivač  : Turistička organizacija

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: I kvartal

 

2.         Strateški plan razvoja opštine za 2010 - 2015

Obradjivač: radna grupa i služba predsjednika

Predlagač: predsjednik

Rok: II Kvartal

 

Član 31 Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da Opština donosi planove i programe razvoja dok je članom 45 istog Zakona utvrđeno da je donošenje planova razvoja u nadležnosti Skupštine.

 

3.       Donošenje Višegodišnjeg investicionog plana opštine Tivat

Obrađivač: Direkcija za investicije i razvoj

Predlagač: Predsjednik

Rok: II Kvartal

 

Članom 31 Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da opština donosi Višegodišnji investicioni plan (VIP)

 

4.       Donošenje Plana razvoja i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva

Obrađivač: Direkcija za investicije I razvoj

Predalagač:  Predsjednik opštine

Rok: II kvartal

 

Članom  31 Zakona o lokalnoj samoupravi  utvrđeno je da opština u skladu sa zakonom i drugim propisima  donosi planove i programe za pojedine upravne oblasti.

 

5.    Predlog Programa uređenja prostora za 2010 godinu

Obrađivač: Sekretarijat za urbanizam

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok:II kvartal

 

Donošenjem Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata Službeni list RCG 51/08 izvršena je kodifikacija više zakona / o planiranju i uređenju prostora, o građevinskom zemljištu, o izgradnji objekata o urbanističkoj i građevinskoj inspekciji Članom 16 navedenog zakona propisano je da Vlada odnosno skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji program uređenja prostora za razliku od ranijih rješenja po kojima se donosio srednjoročni i godišnji program uređivanja građevinskog zemljišta i petogodišnji i jednogodišnji program planiranja i uređenja prostora. Sadržina programa  uređenja prostora utvrđena je navedenim zakonom.Program se  donosi na osnovu izvještaja o stanju uređenja prostora za  prethodnu godinu.

 

6.    Lokalni plan zaštite životne sredine

Obrađivač: Radna grupa za izradu i Sekretarijat za urbanizam

Predlagač: Predsjednik opštine

Rok: II  kvartal

 

Članom 17 Zakona o zaštiti životne  sredine / Sl. List Crne Gore 48/2008/ utvrđeno je da se Lokalnim planom zaštite životne sredine razrađuju mjere iz Programa koje se odnose na područje  u skladu sa lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Plan donosi.

Planom se uspostavljaju ciljevi i zadaci od značaja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj na lokalnom nivou. Članom 18 istog Zakona utvđeni su obavezni elementi koje taj Plan treba da sadrži.

 

7.    Plan zaštite  i spašavanja u opštini Tivat

Obrađivač: Služba zaštite

Predlaga: Predsjednik Opštine

Rok : II kvartal

 

Članom 34 Zakona o zaštiti i spašavanju / Sl.list CG 13/07 5/08/ utvrđeno je da se zaštita i spašavanje sprovodi na osnovu planova za zaštitu i spašavanje a da su planovi zaštite i spašavanja  nacionalni akcioni planovi,opštinski planovi za zaštitu i spašavanje i preduzetni planovi. Članom 35 utvrđeno je  da se  opštinski planovi izrađuju za opštinu u skladu sa Nacionalnom strategijom i nacionalnim akcionim planovima . Plan zaštite i spašavanja  će se uraditi u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu planova za zaštitu i spašavanje (Sl.list CG 44/08)

 

8.    Lokalni plan akcije uključenja Roma Egipćana i Aškalija  u opštini  Tivat za period 2010 -2015

Obrađivač: Radna grupa i Sekretarijat za društvene djelatnosti

Predlagač : Predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

9.    Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada   JP Vodovod i Kanalizacija za 2011

Obrađivač: JP Vodovod I kanalizacija

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

10.      Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP Komunalno Tivat za 2011

Obrađivač: JP Komunalno Tivat

Predlagač: predsjednik opštine

Rok: IV kvartal

 

11.      Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada  TO Tivat za 2011g.

Obrađivač: Turistička organzacija Tivat

Rok: IV Kvartal

 

12.      Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada  JU Centar za kulturu Tivat za 2011g.

Obrađivač: JU Centar za kulturu Tivat

Rok:IV Kvartal

 

13.      Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada  JU  Sportska dvorana za 2011g.

Obrađivač: JU  Sportska dvorana

Rok:IV Kvartal

 

Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti za koja se ukaže potreba,  u skladu sa zakonom.

 

             Ovaj Program će se objaviti u «Sl.listu CG -Opštinski propisi».

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT

Broj: 0304 –26

Tivat,  26.03.2010.godine

 

Predsjednik Skupštine,

 Krsto Petrović,s.r.