SKUPŠTINSKA SLUŽBA

03 mar 2008

Skupštinska služba vrši sledeće poslove:

  • poslove organizacije,pripreme i obrade sjednica Skupštine   
  • admin.teh.poslove za radna tijela   
  • admin.teh.poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije   
  • poslove protokola za potrebe Skupštine   
  • pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela
  • Izrađuje tekstove usvojenih akata (odluke,preporuke,zaključci....) i priprema ih za njihovu objavu u Službenom listu RCG-opštinski propisi
  • priprema, sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština 
  • vrši i dr. stručne i administartivno tehničke poslove po zahtjevu Skupštine i Predsjednika Skupštine