U OPŠTINI TIVAT U TOKU LEGALIZACIJA BESPRAVNIH OBJEKATA

17 jan 2018

Novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata stupio je na snagu 14. oktobra 2017. godine. Ovaj Zakon između ostalog tretira i legalizaciju bespravnih objekata. Shodno članu 235 rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnog objekta je 9 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno zahtjevi se mogu podnijeti do 15. jula 2018. godine.

Na osnovu podataka iz Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata, do sada je podnešeno ukupno 26 zahtjeva za legalizaciju, od kojih su 22 podnešena tokom prethodne, a 4 zahtjeva u ovoj godini.  Zakon predviđa i sankcije u slučaju nelegalizovanja bespravno izgrađenih objekata. Oni građani koji ne legalizuju objekat u roku, plaćaće naknadu za korišćenje prostora sve do njegovog uklanjanja i zato iz Sekretarijata građanima preporučuju da krenu u proces legalizacije popunjavanjem obrasca koji mogu preuzeti na pisarnici Opštine, odnosno na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat.

“Ono što preporučujemo našim sugrađanima je da pokrenu postupak legalizacije podnošenjem Zahtjeva za legalizaciju, zajedno sa Elaboratom premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije i ovjerenog od strane Uprave za nekretnine, kao i podnošenjem dokaza o upisu objekta u katastar, odnosno lista nepokretnosti” – kazala je sekretarka Tamara Furtula.

Opština Tivat pokrenuće kampanju koja će u narednom periodu detaljnije pojasniti sugrađanima procedure i rokove, kao i eventualne sankcije u slučaju nepodnošenja zahtjeva. Cilj je na ovaj način podići svijest o neophodnosti legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Tivat.

“Kroz pomenutu kampanju, uložićemo značajne napore da promovišemo proces legalizacije, što kroz nastupe u medijima, što kroz direktnu komunikaciju sa građanima, koji se u velikom broju informišu i traže savjete” – naglasila je sekretarka Furtula.

Svi koji žele više informacija o proceduri legalizacije mogu kontaktirati Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata na telefon (032) 661 324, odnosno putem email-a: urbanizam@opstinativat.com.