UP Donja Lastva – stari plan (nevažeći)

22 feb 2013

Grafika:

00 Legenda  –  PDF 

01 Izvod iz PP Juzni Jadran  –  PDF 

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF 

04 Karta seizmicke mikorejonizacije  –  PDF 

05 Karta stabilnosti terena  –  PDF 

06 Karta podobnosti terena za urbanizaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF 

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  –  PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  –  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  –  PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  –  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom dela likovnih umjetnosti  –  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  –  PDF

Graficka dokumentacija o prostoru  –  PDF
 
Tekst:
Tekstualna dokumentacija  –  PDF