UP Gornja Lastva

22 feb 2013

Grafika:

01 Izvod iz PP Juznog Jadrana  –  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  –  PDF

04 Karta seizmicke mikroreonizacije  –  PDF

05 Karta stabilnosti terena  –  PDF

06 Karta podobnosti za urbanizaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  –  PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  –  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  –  PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  –  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  –  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  –  PDF

Tekst:

UP Gornja Lastva  –  PDF