UP Gornja Lastva

22 feb 2013

Grafika:

01 Izvod iz PP Juznog Jadrana  -  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  -  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  -  PDF

04 Karta seizmicke mikroreonizacije  -  PDF

05 Karta stabilnosti terena  -  PDF

06 Karta podobnosti za urbanizaciju  -  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  -  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  -  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  -  PDF

10 Geodetska podloga  -  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  -  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  -  PDF

13 Kompozicioni plan  -  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  -  PDF

15 Plan saobracaja  -  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  -  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  -  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  -  PDF

Tekst:

UP Gornja Lastva  -  PDF