Usvojene odluke sa IV sjednice SO Tivat od 28.06.2016

29 jun 2016

01.Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015  godinu - dalje

02.Odluka o dopuni plana privremenih objekata - dalje

03.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama - dalje

04.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obimu i vrtsi dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade - dalje

05.Godišnji plan davanja koncesija na području opštine Tivat za 2017. godinu - dalje

06.Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovođenju trogodišnjeg plana energetske efikasnosti za 2015. godinu - dalje

07. Odluka o usvajanju jednogodišnjeg akcionog plana energetske efikasnosti za 2016. godinu - dalje

08. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat - dalje

09. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat - dalje

10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat - dalje

11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat - dalje

12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat - dalje

13. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje

14.Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za nevladine organizacije za 2015. godinu - dalje

15.Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije - dalje

16.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat (1) - dalje

17.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje

18.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje

19.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO Komunalno Tivat (1) - dalje

20.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje

21.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Komunalno - dalje

22.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija - dalje

23.Odluka o razrješenju Savjeta  JU Centra za kulturu Tivat - dalje

24.Odluka o razrješenju Savjeta JU Sportska dvorana - dalje

25.Odluka o imenovanju  Savjeta JU Centra za kulturu Tivat - dalje

26.Odluka o imenovanju  Savjeta JU Sportska dvorana - dalje

27.Odluka o razrješenju predstvnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije - dalje

28.Odluka o imenovanju  predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije - dalje

29.Odluka o razrješenju predstavnika  Skupstine opstine u Nadzorni odbor  Turisticke organizacije - dalje

30.Odluka o imenovanju predstavnika  Skupstine opstine u Nadzorni odbor  Turisticke organizacije - dalje

31.Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću - dalje

32.Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje - dalje

33.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br. Rs 14-15 - dalje

34.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUPa Tivat Centar - dalje

35.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUPa Mažina - dalje

36.Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par.3398 KO Tivat - dalje