Usvojene odluke sa V sjednice SO Tivat od 19.08.2016

09 sep 2016

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu. - dalje
2. Zaključak o prihvatanju Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period od 1.1.2016-30.06.2016 - dalje
3. Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu- Faza V-2 - dalje
4. Odluka o izmjeni u dopunama odluke o zaduživanju opštine Tivat - dalje
5. Odluka o osnivanju Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Kotor i Tivat - dalje
6. Odluka o odobravanju finansijske pomoći Vuković Milevi za rješavanje stambenog pitanja - dalje
7. Odluka o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja - dalje
8. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Tivat - dalje
9. Zakljucak o usvajanju Plana i programa rada RJ Azil - dalje
10. Odluka o Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“- dalje
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodacom“ Tivat za 2015. godinu- dalje
12. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ za 2015 godinu- dalje
13. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ za 2015 godinu- dalje
14. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu SMŠ „Mladost“ za 2015 godinu- dalje
15. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu Muzičke škole Tivat za 2015 godinu - dalje
16. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat - dalje
17. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti zdrastva za 2015. godinu - dalje
18. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2015. godini - dalje
19. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2015. godinu - dalje
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta za 2015. godinu - dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat u 2015. godini - dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu Uprave za nekretnine - dalje
23. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat - dalje
24. Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka - dalje
25. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
26. Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
27. Odluka o razrješenju Predsjednice Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
28. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  - dalje
29. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  - dalje
30. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za Statut i propise  - dalje
31. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti - dalje
32. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju - dalje
33. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ - dalje
34. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par.992/3 i 991/3 - dalje
35. Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu autobuske stanice - dalje
36. Preporuka Odboru direktora DOO „Komunalno“ o preispitivanju važećih cjenovnika usluga - dalje