Usvojene odluke sa VIII sjednice SO Tivat od 22.12.2016

19 jan 2017
 1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
 2. Odluka o izmjenama odluke o porezu na nepokretnost - dalje
 3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO „Komunalno“ Tivat - dalje 
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom DOO „Brend New Tivat“ - dalje
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Tivat - dalje
 8. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
 9. Odluka o imenovanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
 10. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta JU „Sportska dvorana“ - dalje
 11. Odluka o imenovanju dva člana JU „Sportska dvorana“ - dalje 
 12. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Radio Tivta - dalje
 13. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti - dalje
 14. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalne poslove - dalje
 15. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ - dalje
 16. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ - dalje
 17. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje Glavnog administratora opštine Tivat - dalje
 18. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti Glavnog administratora opštine Tivat - dalje
 19. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje izvršnog direktora JU „Sportska dvorana“ - dalje
 20. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU „Sportska dvorana“ - dalje
 21. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje direktora JU “Centar za kulturu” Tivat - dalje
 22. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje umjetničkog direktora JU “Centar za kulturu” Tivat - dalje
 23. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU “Centar za kulturu” - dalje
 24. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu poslovnih prostora - dalje
 25. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu autobuske stanice - dalje
 26. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 959/4 i 673/2 k.o. Tivat - dalje 
 27. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br. 292/15 - dalje
 28. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o naknadi za faktički zauzeto zemljište - dalje
 29. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 4572/6,4572/8,4572/9,4572/10,4573/2 i 4605/3 k.o. Tivat - dalje
 30. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 829/19,835/8 i 828/2 k.o. Donja Lastva - dalje