Usvojene odluke sa IX sjednice SO Tivat od 12.01.2017

19 jan 2017
 1. Odluka o bližim kriterijumijma za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve - dalje
 2. Odluka o načinu i uslovima davanja poklona iz imovine kojom raspolaže opština - dalje
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja - dalje
 4. Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite - dalje
 5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za sport - dalje
 6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje
 7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
 8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021 - dalje
 9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za 2015. godinu sa Izvještajem zelenog tima za 2016. godinu - dalje
 10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2016. Godinu - dalje
 11. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu Tivat i osnivanju ustanove kulture JU Muzej i galerija „Buća-Luković“ Tivat - dalje
 12. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije - dalje
 13. Odluka o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije - dalje
 14. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja - dalje
 15. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za finansije - dalje
 16. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova - dalje
 17. Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost - dalje
 18. Odluka o uslovima i načinu davanja saglasnosti investitoru u  postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objakat gradi na dijelu UP - dalje
 19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.457/16 - dalje 
 20. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par 620/2,620/3,620/4 i 644/2 k.o. Donja Lastva - dalje