USVOJENE ODLUKE SA XXIX SJEDNICE

21 jun 2019

00. Zapisnik o radu XXVIII sjednice - dalje
01. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora - dalje
02. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opstine Tivat za 2019 - dalje
03. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizickih lica - dalje
04. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini, nacinu obracunavanja i placanja clanskog doprinosa Turistickoj organizaciji - dalje
05. Odluka o primjeni Plana privremenih objekata - dalje
06. Odluka o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama - dalje
07. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje
08. Odluka o osnivanju JU Dnevni Centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat - dalje
09. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021.godine - dalje
10. Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu - dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Tivat - dalje
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat i izvještajem revizora za 2018.godine - dalje
13. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija - dalje
14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat i izvještajem revizora za 2018.godine - dalje
15. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat - dalje
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2018.godinu - dalje
17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej i galerija Tivat za 2018.godinu - dalje
18. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2018.godinu - dalje
19. Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije - dalje
20. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Vodacom Tivat za 2018.godine - dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018.godinu - dalje
22. Odluka o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - dalje
23. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
24. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
25. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
26. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine - dalje
27. Zaključak Fakultet za mediteranske studije - dalje

Tonski zapis 18.06.2019. godine - dalje