01.07.2013 POZIV br. 24/13

01 jul 2013

a osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 24/13

Radovi na na izgradnji kanalizacione mreže u Krašićima - detaljnije