01.08.2012 POZIV br. 37/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 37/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Usluge izrade UP Leptane u skladu sa programskim zadatkom -  detaljnije