01.08.2013. POZIV br. 28/13

13 aug 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 28/13

Usluge izrade glavnog projekta saobraćajnice u naselju Cacovo - detaljnije