24.07.2013 POZIV br. 27/13

25 jul 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 27/13

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i isporuku vatrgasnih odijela i kompresora za punjenje boca izolacionih aparata za potrebe službe zaštite - detaljnije