01.11.2021_Predlog tačaka dnevnog reda XI sjednice SO Tivat

1. Polugodišnji Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2021.godinu detaljnije

2. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period 01.01.-31.08.2021. detaljnije

3. Predlog Odluke o izgradnji lok.obj.od opšteg interesa-izmiještanje 35kv kablovskih vodova detaljnije

4. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za park.voz. DOO Parking servis  detaljnije

5. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2020. godinu  detaljnije

6. Predlog Odluke o davanju sagl.na Aneks1 Ugov.o povj.obavlj.kom.djel i korišć.kom.infrastr.u svojini Opš.Tivat DOO Komunalno  detaljnije

7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO ViK  detaljnije

8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Komunalno detaljnije

9. Predlog Odluke o predaji u posjed 34 grla stoke Upravi za izvrš.kriv.sankcija  detaljnije

10. Predlog Odluke o davanju na koriš.prost.u staroj opš.zgradi ZHS CG  detaljnije

11. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju DOO Sportski centar Župa Tivat detaljnije

12. Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO ViK  detaljnije

13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene vode za 2022.g  detaljnije

14. Predlog Odluke o pokriću gubitka za 2020.g DOO Komunalno  detaljnije

15. Izvještaj o radu Brand New Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.g detaljnije

16. Izvještaj o radu DOO Autobuska stanica Tivat  detaljnije

17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Sportska dvorana Tivat detaljnije

18. Predlog odluke o prestanku mandata članu Skupštine FK Arsenal detaljnije

19. Dopuna I dnevnog reda XI sjednice detaljnije

20. Dopuna II dnevnog reda XI sjednice detaljnije

21. Dopuna III dnevnog reda XI sjednice detaljnije

Ustanove Grada