19-426/20-12/6 OD 20.02.2020. GODINE

20 feb 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA VISOKONAPONSKIH KABLOVA U TRUPU BULEVARA - PDF