1901-404-50 OD 18.07.2017.GODINE

19 jul 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.42/11,57/14, 28/15, 042/17) Opština Tivat objavljuje na portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na sanaciji potoka - detaljnije