1902-404-49 OD 17.07.2017. GODINE

17 jul 2017

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,57/14, 028/15 i 042/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluga izrade tehničke dokumentacije za kanalizacioni sistem u višim zonama - detaljnije