1902-404-04 OD 06.02.2019. GODINE

06 feb 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku radova na asfaltiranju ulica br. 9 i 10 KO Donja Lastva - detaljnije