1902-404-15 OD 08.06.2018. GODINE

08 jun 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji saobraćajnice MR1 - druga faza - dalje

Projekat MR1 II faza - dalje