1902-404-52 od 12.07.2017. GODINE

12 jul 2017

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,57/14, 028/15 i 042/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Izvođenje radova na izradi sistema za navodnjavanje gradskog parka ( II faza) - detaljnije