1902-404-57 OD 19.09.2017.GODINE

16 okt 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge izrade Glavnog projekta fotonaponske elektrane na krovu zgrade Opštine - detaljnije