19069-404-59/6 OD 24.05.2019. GODINE

24 maj 2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE S-26 U OBUHVATU DUP-A "ŽUPA ČEŠLJAR" SA ELABORATOM EKSPROPRIJACIJE - PDF