19.09.2012 POZIV br. 50/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 50/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Radove na uređenju terena između crkve Sv.Jovana i Sv.Ivana u Bogišićima u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije