20.10.2014. POZIV br. 39/14

21 okt 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 39/14

za otvoreni postupak javne nabavke za usluge Izvođenje radova na uređenju fasade (montaža i demontaža skele,farbanje) na objektu Centra za kulturu Tivati - detaljnije