BIOGRAFIJA – Snežana Matijević

17 jun 2016

Prof.dr Snežana Matijević, Predsjednica Opštine Tivat, rođena je 1963. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završila je u Tivtu. Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu upisala je 1982. godine. Neposredno nakon diplomiranja 1987. vraća se u Tivat i i započinje svoj profesionalni angažman kao ljekar u Domu zdravlja Tivat. Akademsko usavršavanje nastavlja 1995. godine kada upisuje specijalističke studije iz nastavnog predmeta Dječja i preventivna stomatologija. Specijalistički ispit polaže 1998. godine pred komisijom Klinike za dječju i preventivnu stomatologiju, na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, i to sa najvećom ocjenom.

Na istom fakultetu prof.dr Snežana Matijević upisuje postiplomske studije 1996. godine, da bi magistarski rad pod nazivom „Oralno zdravlje djece primorskog dijela Crne Gore“, odbranila tri godine kasnije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Definisanje modela za preventivnu stomatološku zaštitu odojčadi“ brani 2003., kada stiče zvanje doktora.
Angažman u Domu zdravlja Tivat, prof.dr Snežana Matijević kruniše stupanjem na dužnost direktora ove institucije i to u periodu od 2006. do 2016. godine. U zvanje docenta birana je 2010., a u zvanje primarijusa birana je krajem te iste godine. U junu 2015. godine biva birana u zvanje vanrednog profesora na programu stomatologije pri Medicinskom fakultetu u Podgorici, na kojem je angažovana od samog osnivanja, pa sve do danas.
Prof.dr Snežana Matijević član je komisije pri Ministarstvu zdravlja za dodjeljivanje zvanja primarijus; Konsultant je u Savjetovalištu za trudnice u Domu zdravlja Tivat; Član je Udruženja dječjih i preventivnih stomatologa Srbije; Član je Udruženja stomatologa Bosne i Hercegovine, Član je komisije za stručna pitanja Ljekarske komore Crne Gore; Predsjednica je Komisije za odbranu / ocjenu polaznih istraživanja i član Evropske akademije za preventivnu stomatologiju (eng .EAPD – European Academy of Paediatric Dentistry).
Prof. dr Snežana Matijević u maju 2016. stupa na dužnost Predsjednice opštine Tivat.
Udata je, majka je dvoje djece i sa suprugom i djecom živi i radi u Tivtu.

post slika