Deset godina od formiranja Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

06 maj 2020

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih Opštine Tivat formirana je prije tačno deset godina, sa ciljem stvaranja uslova za sprovođenje preventivnih programa u Tivtu.

Za deset godina, u brojnim aktivnostima Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja učestvovalo je na hiljade djece i mladih Tivta šaljući jedinstvenu poruku u borbi protiv bolesti zavisnosti

Tim povodom je planirano održavanje čitavog niza aktivnosti u organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja ali je zbog novonastalih okolnosti obilježavanje jubileja  odloženo do daljeg.

Kao sastavni dio tadašnjeg sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Tivat, Kancelarija je počela sa radom 5. maja 2010. godine. Prvi koordinator kancelarije je bila mr Darka Ognjanović, koja je tu funkciju obavljala do 2016. godine.

Od septembra 2016. Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti funkcioniše kao sastavni dio Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja.

Jedan od prioriteta gotovo svih razvijenih zemalja svijeta je nastojanje da se suzbiju nastanak i posljedice bolesti zavisnosti, pa je s tim u vezi glavni cilj svake zemlje smanjenje ponude i potražnje droga, kako se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva, porodice, pojedinca. Rješavanje ovog problema zahtijeva multidisciplinarni pristup uključivanjem svih segmanata društva, od policije, pravosuđa, obrazovanja, socijalnih službi, nevladinog sektora, pa do zdravstvenog sistema.

Kancelarija je potpisala memorandume o saradnji sa Upravom policije, JZU Dom zdravlja Tivat, te javnim ustanovama Centar za socijalni rad, OŠ „Drago Milović“, OŠ „Branko Brinić“, SMŠ „Mladost“ i Muzička škola Tivat. Potpisan je i Memorandum o saradnji između Opštine Tivat i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju Kakaricka Gora-Podgorica. Uspostavljena je saradnja i umrežavanje sa  relevantnim akterima na polju prevencije.

U Osnovnoj školi “Drago Milović” otvoreno je Savjetovalište “Saslušaj me” za djecu i roditelje, u kome rade savjetnici za prevenciju bolesti zavisnosti iz Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Aleksandar Daković i Milanka Kaljević.

 Glavna aktivnost Savjetovališta je, informisanje o problemu bolesti zavisnosti, načinu prevencije, prepoznavanju bolesti i traženju pomoći. Ciljna grupa u preventivnom radu su djeca, mladi, porodica, škole, društvena zajednica u cjelini.

Pored obilježavanja međunarodnih praznika, važna aktivnost je održavanje vršnjačkih edukacija i angažovanje vršnjačkih edukatora u procesu edukacije mladih. Za 10 godina je održano 11 obuka polaznika treninga za vršnjačke edukatore i kroz taj proces prošlo je oko 150 mladih koji su time stekli zvanje omladinskog aktiviste.

Kancelarija godišnje organizuje oko 50 predavanja/radionica u kojima aktivno učestvuje oko 750 učenika.

post slika