Izmjena DUP-a TIVAT Centar za lokaciju hotela “PALMA”

19 jun 2013

Tekst:

Izmjene i dopune DUP-a Tivat centar za lokaciju hotela Palma - PDF

Naslovna za tekst plan - JPG

Odluka i programski zadatak - PDF

Grafika:

01.Izvod iz PUP-a - PDF

02 Izvod iz DUP-a - PDF

03.Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - PDF

04. Analiza postojećeg stanja i oblici intervencija - PDF

05.Parcelacija i regulacija - PDF

06.Namjena površina - PDF

07.Saobraćaj - PDF

08.Elektroenergetika - PDF

09.Hidrotehnička infrastruktura - PDF

10.Telekomunikaciona infrastruktura - PDF

11.Pejzažna arhitektura - PDF


01.Separat sa urbanističko tehničkim uslovima - PDF


ARHIVA - DUP TIVAT Centar za lokaciju hotela "PALMA"