Informacioni centar

02 mar 2008

  Informacioni centar vrši poslove koji se odnose na:

  • organizuje  funkcionisanje službe informatike za organe lokalne urpave, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;
  • kontroliše  funkcionisanje automatizovane obrade podataka i preduzima mjere na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima; predlaže automatizaciju poslova u javnim preduzećima i ustanovama, i u  tom smislu izradjuje projektne zadatke i učestvuje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;
  • izrađuje    i realizuje planove obuka i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izrađuje planove za opremanje, nabavku opreme i preduzimanje mjere za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
  • primjenjuje jedinstvene standarda: OS, DBMS i alate za aplikativni softver radi uvodjenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije
  • planira  i učestvovuje  u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini; izradu plana, predlaganje  i organizuje uvodjenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
  • organizuje   i sprovodi   mjere radi zaštite podataka.
  • obavlja poslove kojima se obezbjedjuje javnost i tranparentnost rada organa opštine i ucešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i ažurira  web sajt opštine)
  • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika Opštine; vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.
  • objavljivljuje nacrte akata koje donosi Skupština i predsjednik opštine,  objavljuje plan i program ucešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, sjednicama skupštine i donijetim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi opštine i dr.