IZMJENE I DOPUNE DUP-A GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

13 nov 2018

Odluka o usvajanju plana - dalje

Odgovori na primjedbe - dalje


Tekstualni dio plana - dalje

Grafika:

01 Geodetska podloga sa granicom zahvata - dalje

02 Izvod iz PUP-a Tivat - namjena površina - dalje

03 Izvod iz PUP-a - Seizmička mikro rejonizacija - dalje

04 Izvod iz DUP-a Donji Radovici zapad - namjena površina - dalje

05 Analiza postojećeg stanja - dalje

05a Kontaktna područja - dalje

06 Režim zaštite kulturnih dobara - dalje

07 Plan namjene površina - dalje

08 Plan parcelacije - dalje

09 Plan regulacije i nivelacije - dalje

10 Plan saobraćajne infrastrukture - dalje

11 Plan elektroenergetske infrastrukture - dalje

12 Plan elektronskih komunikacija - dalje

13 Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

14 Plan pejzažnog uređenja - dalje


Arhiva plana - dalje

Nevažeći plan iz 2016. godine - dalje

Nevažeći plan iz 2011. godine - dalje