Izvještaj sa javne rasprave za LBAP Opštine Tivat

13 dec 2012

CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine
Broj: 0905-493/13
Tivat, 13.12.2012. godine

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI
Na Nacrt Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Opštine Tivat

Na osnovu člana 102. Zakona o zaštiti prirode ( „Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 ) i člana 56. Statuta Opštine Tivat ( „Sl.list RCG - Opštinski propisi“, br. 40/04, 26/06 i „Sl.list CG - Opštinski propisi“, br.12/11, 21/11) Predsjednik Opštine Tivat donio je Odluku o izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet Opštine Tivat (LBAP) broj 0101-792 od 01.08.2012. godine i Rješenjem broj 0101-792/1 od 01.08.2012. godine formirao Radni tim za izradu LBAP-a.

Skupština Opštine Tivat, Zaključkom broj 0304-246/2  od 06.1.2012. godine utvrdila je Nacrt LBAP-a i Nacrt Plana stavila na javnu raspravu.

U skladu sa utvrđenim Programom javna rasprava je održana u periodu od 07.11.2012. do 07.12. 2012. godine i to na sledeći način:
- Nacrt LBAP-a je objavljen na web sajtu Opštine Tivat
- Nacrt LBAP-a je bio dostupan u štampanoj formi na uvid građanima svakog radnog dana u periodu od 08 do 11 časova u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat.

Centralna javna rasprava je održana 03.12.2012. godine u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 18 časova i završetkom u 19:15 časova.

Prisutni su bili:
-    Članovi Radnog Tima: Vasilije Bušković, Darko Saveljić, Aleksandra Ivanović, Tatjana Jelić, Radmila Kilibarda, Biljana Krivokapić, Suada Bešković i Slavica Petović
-    Građana 10.

Uvodnu riječ i pozdrav prisutnima uputila ja Tatjana Jelić sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, predstavila članove Radnog tima, a potom dala opšte podatke o proceduri donošenja LBAP-a i o sadržaju Plana.

Predsjednik Radnog tima Vasilije Bušković, je govorio o značaju LBAP-a za Opštinu Tivat, a zatim su članovi Radnog tima izložili Akcioni Plan po oblastima koje su obradili:
- Darko Saveljić - Obalna staništa
- Aleksandra Ivanović i Slavica Petović - Morski ekosistem
- Radmila Kilibarda i Vasilije Bušković - Šumski ekosistem
- Biljana Krivokapić i Suada Bešković - Izmjenjena prirodna staništa
Darko Saveljić je govorio i o IPA projektu, čija realizacija počinje u januaru 2013. godine, kojim su obezbjeđena sredstva za Tivatska Solila: renoviranje mostova, uređenje osmatračnica, postavljanje info tabli, organizovanje međunarodnih kampova, izrada web prezentacija i propagandnog materijala.

Dragan Popadić, predstavnik Radio Tivta i član Zelenog Tima, je izazio zadovoljstvo što je ovaj Plan urađen, u njemu je dat precizan iznos sredstava i naglasio da će mediji redovno pratiti realizaciju plana.

Spomenka Šotra, predstavnik „Luštica Development“ d.o.o., je izjavila da joj se Plan izuzetno sviđa i da je „ambiciozan“. Postavila ja pitanje „Kako će građani Tivta znati šta se dešava? Izjavila je da „Luštica Development“ d.o.o. posjeduje studiju o stanju biodiverziteta u zalivu Trašte koju su radili za njihove potrebe Italijani i postugnut je dogovor da dostavi navedenu studiju Radnom timu.

Svetlana Đikanović, član Savjeta lokalne uprave, je predložila da se formira tim koji bi pratio realizaciju LBAP-a i izvještavanje javnosti o realizaciji Plana.

Marija Nikolić, član Zelenog tima i predstavnik NVO „Evropski dom“, je imala primjedbu da u Akcionom planu u dijelu Revizija statusa, kategorije i granica postojećih zaštićenih područja su plaža Pržno i Tivatska Solila, a nedostaje Veliki gradski park. Takođe je predložila Studiju lokacije za brdo Vrmac raditi nakon što se završi Studija zaštite.


              Savjetnik za zaštitu životne sredine                           Sekretar Sekretarijata
              Biljana Krivokapić, dipl.ing.tehn.                        Tatjana Jelić, dipl.pravnica

U prologu su tabelarno date primjedbe i predlozi sa javne rasprave, kao i pristigli putem pošte i odgovori na primjedbe.

Dostaviti:
- članovima Radnog tima
- sajt Opštine Tivat
- dosije
- arhivi

 


SPISAK PRIMJEDBI I PREDLOGA JAVNE RASPRAVE
  LBAP OPŠTINE TIVAT

Rb

Prezime i ime

Br.zahtjeva

Datum

Primjedbe i sugestije

1.

Zavičajno udruženje Bogdašići

0905-493/10 od 06.12.2012.

PREGLED

 

 

2.

Agencija za zaštitu životne sredine

0905-493/11 od 07.12.2012.

PREGLED

 

3.

JP Morsko Dobro

0905-493/12 od

13.12.2012.

PREGLED

 

4.

Dragan Popadić

Sa javne rasprave

Pratićemo realizaciju Akcionog plana

5.

Spomenka Šotra

Sa javne rasprave

Mnogo mi se sviđa Plan, „ambiciozan“ je. Kako će građani Tivta znati šta se dešava? Dešava se prekogranična saradnja, da li građani znaju za to?

6.

Svetlana Đikanović

Sa javne rasprave

Mislim da bi trebalo formirati tim koji bi pratio realizaciju Plana i izvještavanje javnosti o realizaciji Plana.

7.

Marija Nikolić

Sa javne rasprave

Zašto nema Velikog gradskog parka u dijelu Revizija statusa, kategorije i granica postojećih zaštićenih područja? Studiju lokacije za brdo Vrmac raditi nakon što se završi Studija zaštite.

 

ODGOVORI NA PRIMJEDBE

 

Rb

Podnosilac primjedbe

Odgovori na primjedbe

1.

Zavičajno udruženje Bogdašići

Prihvata se u većoj mjeri.

- Mjera „Izrada plana i sanacija tzv “šumskih puteva““, podrazumjeva sanaciju već postojećih staza, u skladu sa mogućnostima obuhvatiće se i ova lokacija Žuti pijesak – Bogdašići.

- Probijanje puta Marovići – Počanići nije predmet ovog plana.

- Hrastova šuma u Bogdašićima je opisana u postojećem stanju i obuhvaćena je Akcionim Planom zaštita ovog ekosistema.

2.

Agencija za zaštitu životne sredine

Prihvata se.

- Navedena su prisutna staništa u skladu sa raspoloživim izvorima informacija (EMERALD baza podataka).

- U poglavlju 3., pod-poglavlje 3.1., naslov 3.1.1., dodat je novi tekst u kome su data objašnjenja vezana za stanje u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima čime je i u dokumentu LBAP-a iznijeta opšte-poznata faktička situacija po tom pitanju.

- Prihvaćena primjedba – pokrenuti inicijativu za prepoznavanje dijela mora u zalivu Trašte kao marinsko zaštićeno područje relevantnim planskim dokumentima.

- U mjeri „Inventarizacija i kartiranje rasprostranjenja rijetkih, endemičnih, ugroženih i zaštićenih morskih vrsta“ dodato je i staništa.

- JP ViK posjeduje Mapu kanalizacionih ispusta na teritoriji Opštine Tivat.

- U mjeri „Intezivirati rad na područjima koja do sada nijesu pokrivena prirodnjačkim istraživanjima“ dato je pojašnjenje o područjima i staništima na koja se odnosi ta mjera.

- Korišćene reference su navedene.

3.

JP Morsko Dobro

Prihvata se.

- U samom Akcionom Planu ovog dokumenta predviđena je mjera „Izrada studije zaštite za zaštićeno područje Tivatska Solila

4.

Dragan Popadić

- Prihvata se.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine o svim preuzetim aktivnostima obavještava javnost preko Radio Tivta, kao i sajta Opštine Tivat i po mogućnosti drugih sredstava javnog informisanja.

5.

Spomenka Šotra

Prihvata se.

- O sprovedenim aktivnostima Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine će kao i do sada informisati građane preko sajta Opštine Tivat, radio Tivta i po mogućnosti drugih sredstava javnog informisanja.

6.

Svetlana Đikanović

Prihvata se.

- Za sprovođenje aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine i izvještavanje javnosti o realizaciji Plana formiran je Zeleni Tim, koji će pratiti realizaciju i LBAP-a i izvještavati javnost o realizaciji i ovog Plana.

 

7.

Marija Nikolić

Prihvata se.

- U mjeri „Revizija statusa, kategorije, režima zaštite i granica postojećih zaštićenih područja prirode“ uvršten je i Veliki gradski park.