Postovi sa tagom: Zaštita životne sredine

Izvještaj o istraživanju biodiverziteta mora u 2022. godini

22 nov 2022

Izvještaj o istraživanju biodiverziteta mora u 2022. godini – detaljnije

Nova akcija sadnje drveća na Seljanovu

11 nov 2022

Sekretarijat za uređenje prostora nastavio je aktivnosti na uređenju igrališta.

U blizini Kotorske ulice u naselju Seljanovo, duž igrališta i parkinga zasađeno je deset sadnica maslina i dva stabla koprivića, u linijskom rasporedu, slijedeći postojeću koncepciju prostora i infrastrukturu. Prilikom odabira vrsta pažnja je bila posvećena nabavci autohtonih vrsta, koje su dugovječne, za koje se ne očekuje da svojim rastom i razvojem uzrokuju štetu na postojećoj infrastrukturi i objektima, kojima odgovaraju mikroklimatski uslovi lokacije i koje nisu naročito zahtjevne u pogledu budućeg njegovanja.

U cilju edukacije najmlađe populacije, akcija je organizovana u saradnji sa polaznicima NVO „Avanturistički klub K4“. Djeca su aktivno učestvovala u zagrtanju i učvršćivanju sadnica, te kroz razgovor o vrstama koje se sade i načinima njihovog održavanja, upotpunila stečena znanja u oblasti zaštite životne sredine.

Pored drugog, manjeg igrališta, koje se nalazi između Bokeljske ulice i potoka Seljanovo, zasađene su dvije sadnice masline, a narednih dana se planira sadnja još tri.

Kako se radi o krupnijim sadnicama, pripremu terena za sadnju obavila je Služba zelenila čime se nastavlja dobra saradnja između Sekretarijata za uređenje prostora i „Komunalno“doo.

Namjera je da se ovakvom i sličnim ekološkim akcijama prostori dječjih igrališta učine zdravijim i komfornijim mjestom za boravak djece, kao i da se uveća fond zelenila u urbanim djelovima, pa iz Sekretarijata najavljuju da će se sa ovakvim aktivnostima nastaviti.

Lokalna samouprava sprovodi mjere energetske efikasnosti u Gradskoj biblioteci Tivat

13 okt 2022

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je shodno mjerama i aktivnostima sadržanim u Programu poboljšanja energetske efikasnosti, a u cilju poboljšanja  energetskih karakteristika zgrada u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, izvršio nabavku trideset LED panela sa ramovima koji će biti postavljeni u prostorijama Gradske biblioteke Tivat.

Izradom detaljnih energetskih pregleda sa energetsko – ekonomskom analizom za svaki objekat u vlasništvu Opštine, utvrđeno je da je unutrašnjost ovog objekta  osvijetljena konvencionalnim fluorescentnim  i inkadescentnim  neefikasnim  sijalicama koje su u lošem stanju. Detaljnim energetskim pregledom je prepoznata mjera  zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela, energetski efikasnijim LED svjetiljkama.

Osim uštede energije ovim se postiže udobnost i stvaranje prijatnijeg okruženja za sve korisnike ovog prostora.

Energetska efikasnost je jedan od najefikasnijih načina za postizanje održivog  razvoja, stoga Opština Tivat kontinuirano ulaže sredstva u poboljšanje energetskih karakteristika zgrada, podizanje nivoa svijesti građana, edukaciju energetskog tima, ali i pripremu projektne dokumentacije za realizaciju projekata.

Nastavak akcije pošumljavanja

13 okt 2022

Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat u narednom periodu planiraju sprovođenje zajedničke aktivnosti pošumljavanja, u skladu sa  Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2022. godinu i Lokalnim akcionim planom za biodiverzitet 2018-2023. godine. U cilju održivosti i zaštite prostora pošumljavanje se nastavlja modelom agrošumarstva.

Pod agrošumarstvom se podrazumjevaju aktivnosti koje uključuju kombinovano gajenje šumskog drveća i voća zajedno sa drugim kulturama, uz obostranu korist za ljude, biljke, životinje i uopšte životnu sredinu. Pošumljavanje će se vršiti sadnicama masline, divljeg šipka, košćele i iglice  (čičimak).

Lokacija koja je obuhvaćena pošumljavanjem je rubno zemljište nekadašnje deponije Grabovac – nastavak pošumljavanja od prošle godine, kao i zemljište Pod kuk iza stanice OB Tivat (gornja zona prema naselju).

Pozivaju se zainteresovane institucije i organizacije, koje žele da se priključe akciji sadnje na terenu, nabavke sadnica i sl. da se jave u nadležnim sekretarijatima u cilju dalje organizacije, najkasnije do 25.10.2022.godine.

Kontakt mail privreda@opstinativat.me, radmila.kilibarda@opstinativat.me i igor.mamula@opstinativat.me

Ustanove Grada