• Crnogorski

Postovi sa tagom: Zaštita životne sredine

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada

18 sep 2020

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je preduzeće „EKO-MODUS” d.o.o. iz Budve, ul. Mimoze br. 11, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada, na kat.parceli br. 827/1 KO Đuraševići, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV proleterske 19, , radnim danima od 9 do 12 časova ili Sekretarijatu u za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti i sa veb-sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajta opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 23.09.2020.godine.

Dokumentacija

Javna raprava – Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični Hotel „AB“

05 avg 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „First Investment Company“ doo iz Tivta, Bogišići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični Hotel „AB“ , na kat.parcelama broj 26, 27, 29, 30/1 KO Milovići, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc. br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me, je  utorak 08.09.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 03.09.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat – PDF

Obavještenje: Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar

22 jun 2020

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Centralna banka Crne Gore iz Podgorice, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar na UP 10, Zona A, kat.parc.br.972/2, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8h do 11h, kao i na vebsajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, je do srijede 01.07.2020.godine.

Dokumentacija -​​​​​ PDF

Obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

05 jun 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj je tradicionalno obilježio Svjetski dan zaštite životne sredine, i to kroz nabavku i sadnju sadnice pinjola (Pinus pinea L.) i dvije sadnice drvenaste gravileje (Grevillea robusta A.Cunn.). Pinjol je zasađen u dijelu Velikog gradskog parka u blizini škole, gdje su inače zastupljena odrasla stabla pinjola. Sadnice drvenaste gravileje su zasađene u parku na Trgu Dara Petkovića, koji je u proteklom periodu u znatnoj mjeri revitalizovan. Sadnice su starosti desetak godina, visoke oko 2,5-4 m, a ove vrste u botaničkom i fiziološkom slislu odgovaraju sadnji na tom prostoru. Sadnice je zasadilo „Komunalno“ d.o.o. Tivat, a sadnji pinjola u Velikom gradskom parku pridružila se i grupa djece iz JPU „Bambi“.

U svijetu se 05. jun obilježava se kao Dan zaštite životne sredine, kojom prilikom je 1972. godine održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su ustanovile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštita životne sredine. U svijetu se tog dana pokreću brojne aktivnosti, a koje propagiraju zaštitu i unapređenje životne sredine.

Partneri