Javna rasprava Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izmještanje dalekovoda

23 dec 2021

Opština Tivat - Direkcija za investicije, podnijela je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“, opština Tivat. U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine Ul. IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.epa.org.me ili www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 13.01.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, dana 27.12.2021.godine, sa početkom u 11 časova.

Elaborat - PDF